Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referat af Generalforsamling onsdag d 24. april 2024

Inden selve generalforsamling fortalte konsulent Tove Dohn fra Friskoleforeningen om, hvad en friskole er, og hvorfor det er en fantastisk ting, som vi skal værne om. Det forpligtende fællesskab, som vi – personale, børn og ikke mindst forældre - sammen arbejder for, lykkees kun fordi vi netop alle investerer i det.

1.Valg af Dirigent:

Ole Nørgaard vælges og erklærer generalforsamlingen for rettidigt indvarslet.

2. Bestyrelsen aflægger beretning:

Eva fortæller, at der pt er 67 skoleelever og 22 børnehavebørn. Elevtallet i skolen er faldet, en del af nedgangen har været forudset, og en anden del af nedgangen skyldes bl.a. små årgange og inflation.

Vi har været heldige at få del i flere fondes uddeling, som er kommet både børn i skole og børnehave til gode.

Det er fortsat fællesskabet, der vægtes højt. Det er nødvendigt for at fagligheden og trivsel kan gå hånd i hånd.

Ros til personalet. Opfordring til forældrene om fortsat at sprede ordet om, at vi har en fantastisk skole og børnehave.

3. Skoleleders beretning

Der er sket mange ting i dette skoleår. Mads er blevet leder af børnehaven og sammen med det øvrige dejlige personale dér, arbejder de med at skabe de allerbedste betingelser for at børnehavebørnene fortsat kan trives og udvikle sig på alle områder. Børnehaven er blevet en endnu mere integreret del af skolen, bl.a. fordi de på ugentlig basis deltager i morgensang og derudover har lavet arrangementer for indskolingseleverne.

I skolen har der også været mange forskellige projekter i gang: Kæpheste, skak, Rubiks Cube osv. Derudover vil vi også gerne fremhæve, at vores afgangselever havde det højeste gennemsnit i Jammerbugt, og derudover gik alle vores elever også videre på ungdomsuddannelser. Dette nævnes kun, fordi der tit er nogen, der har travlt med at nævne, at det faglige niveau på friskolerne ikke lever op til folkeskolerne.

I forhold til det faldende elevtal har det desværre været nødvendigt at reducere i personalegruppen. Derudover er budgettet blevet gennemset flere gange for at finde mulige besparelser. Christian takker og roser personalet for at knokle på, på trods af at det selvfølgelig er en svær situation at stå i.

Christian nævner også, at der har været godt gang i fondssøgninger både i børnehave og skole.

Skolen og kommunen er i gang med en huslejeforhandling. Det vides endnu ikke, hvornår den er afsluttet.

I forhold til det pædagogiske arbejde, er vi i gang med at afprøve noget materiale fra Børns Vilkår. Næste skoleår vil vi på skemaet have ”projektfredag”, hvor vi på tværs af fag og klasser arbejder med forskellige emner.

I forhold til børnehaven skal det siges, at man skal være obs. på at få sine børn skrevet op, for der er ret god søgning i øjeblikket.

Også Christian nævner, at det er vigtigt, at den ildsjæleånd, der gjorde skabelsen af skole og børnehave muligt, holdes i live.

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering:

Tina Revisor har lagt sig syg i sidste øjeblik, og derfor er det Jette HK, der siger noget om budgettet.

5. Tilsynsførendes beretning

Mogens Gjerløv aflægger beretning. Udover at kunne godkende skolens undervisning, taler Mogens også om værtskaber og om, hvor vigtige de er. Vi skal fortsat brede armene ud og tage imod de mennesker, der på den ene eller den anden måde, lægger vejen forbi vores skole.

6. Valg af ny tilsynsførende

Anne Wraae vælges som ny tilsynsførende. Anne har været folkeskolelærer i en del år; derefter var hun på HPR i Hjørring og sluttede sit arbejdsliv som leder af Hundelev Friskole. Nu er hun tilsynsførende for tre forskellige friskoler.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen

Jonna er på valg – hun modtager genvalg. Stine er også på valg – hun ønsker ikke genvalg. Anders og Jonna vælges til forældrekredsen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen

Inger og Sven Aksel er på valg, og Inger ønsker ikke genvalg. Sven Aksel og Lars vælges.

9. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds

I forældrekredsen vælges Kenneth, og i skolekredsen vælges Camilla.

10. Indkomne forslag.

Ingen forslag er modtaget.

11. Eventuelt

Kenneth ønsker sig at julebasar genopstår– Jette N vil gerne være med. De laver et forslag til dag og form.

Ole N. udtrykker glæde og stolthed over skolen, og han opfordrer også til at huske at fortælle den gode historie.

Referat af generalforsamling på Ingstrup Trivselsskole 2023

1.​Valg af Dirigent

Bestyrelsen foreslår Inger Dueholm, som også bliver valgt.

2.​Bestyrelsen aflægger beretning

Eva starter med at fortælle at dette skoleår har været et af de mere begivenhedsrige.
Året startede med en ny skoleleder, som får store roser for sit arbejde indtil nu. Maibritt leder i børnehaven har valgt at opsige sin stilling for at prøve noget nyt.
Planen er nu at skabe et samlet børnehus, hvor børn ned til 1 år kan gå.
Skoleåret er også det første med elevnedgang, der desværre betød et underskud på 41.000,- og et budget for kommende skoleår, der ligeledes er i minus.
Ydermere krævede det også en nedskæringsrunde i personalet i januar måned.

Eva roser personalet på det hun kalder Danmarks bedste friskole.

Eva afslutter med at fortælle, at den gode historie om skolen skal spredes mere ud.
Vi skal skabe mere reklame, både i avisen og på nettet, men i særdeleshed i samtalen med venner og bekendte.

3.​Skoleleders beretning

​Christian starter ligeledes med at kalde året begivenhedsrigt. Christian fortæller om en hård proces i slutningen af 2022 og start 2023. Christian fortæller at de udfordringer vi har haft med elevtallet, er en kendt problematik overalt i landet, og altså ikke kun her.
På trods af ovenstående er Christian rigtig glad for jobbet, og oplever en skole der fungerer rigtig godt som en samlet helhed.
Vi skal bygge vores skole på de gode oplevelser, som Christian har oplevet mange af i år og han fastslår at kernen og læringsfællesskabet er intakt.

Børnehaven oplever også nedgang. 19-20 børn i snit.
Fritter 29 børn i gennemsnit.
I fremtiden bliver der arbejdet på at skabe mere samarbejde mellem disse.

Grundet elevnedgang er alle tal i budgettet kigget igennem. Lige fra printer aftaler, dørmåtter og kaffeaftale.
Revisor fortæller – God skole og god drift på trods af problemer

Christian fortæller, at der er noget rigtig godt i støbeskeen i forhold til den kommende børnehaveleder.

I år afprøver vi et nyt koncept i stedet for skolegårdsrock. Det er også ved at falde på plads og bliver lørdag den 3. juni.

Styrkelsen af fællesskabet – Det her sted skaber vi sammen, derfor håber Christian at kunne få flere forældre med fra de kommende generationer.

Christian takker Malene for hendes store hjælp på kontoret i dette forløb.

Christian modtager et spørgsmål til tankerne om børnehavehuset. Christian fortæller at det stadig er en tanke, og at der stadig er flere udfordringer der skal gå op.

Christian bliver spurgt til løsningen og overvejelserne om at skære i timerne i børnehaven. Christian fortæller at der var den bedst mulige løsning han kun se. 

4.​Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering

Revisor Tina Dalsgaard er med på en teamforbindelse og forelægger den reviderede årsrapport.
Omsætningen er faldet ca. 400000,- fra 2021 til 2022
41.000,- i minus, revisoren kalder det et rigtigt flot resultat på trods af omstændighederne.
Der er ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. De er meget tilfredse og den er veldrevet økonomisk. Revisor Tina fortæller at vi har en god skole, og at hun nyder at komme her.

 

5.​Tilsynsførendes beretning

Mogens får ordet og starter med en lille historie.Mogens citerer vores værdier og siger at det er stort ansvar vi skal løfte. Mogens siger at skolen tager socialt ansvar.

6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen - Eva og Louise er på valg. Eva modtager gerne genvalg.

Louise modtager ikke genvalg
Tina Jeanet Jensen stiller op – Har Conrad i 3. klasse og Axel i 0. klasse
Anette Jensen stiller op – Har Victor i 0. klasse og Laura i børnehaven
Eva Engmark Roed stiller op – Har Maja og Lasse i 8. klasse

Eva og Anette bliver valgt til forældrekredsen

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen – Sandra ønsker ikke genvalg

Tina Jeanet Jensen stiller op og bliver valgt. 

8.​Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. Tanja Meulengrath (forældrekreds), Line Hjørringgaard (skolekreds)

Jens Peter bliver valgt med frivillig tvang til forældrekredsen.
Inger Dueholm bliver ligeledes valgt

9.​Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

10.Eventuelt-

Kan der søges flere midler i fonde bliver der spurgt.
Christian svarer at det kan der godt, og at det er noget bestyrelsen, arbejder aktivt med. Der kan søges til projekter, men ikke til driften.

Der bliver spurgt til elevtallet og hvad vi kan gøre i fællesskab for at løfte det igen.
Christian svarer at det der giver allerflest rundvisninger, er mund til mund kommunikationen, hvor det gode budskab om skolen bliver delt. 

Referat af generalforsamling d. 20.4.2022​

​​Inden selve generalforsamlingen går i gang, takker Jonna fra bestyrelsen Sanne for hendes store arbejde, og for hendes hjertelige og omsorgsfulde måde at være på. Vi kommer til at savne Sanne helt usigeligt meget, men respekterer hendes beslutning.

Dernæst synges, ”Du kom med alt det, der var dig”

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent: Inger Dueholm vælges og erklærer generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning: Eva takker personalet for den store indsats under Coronaen. Derudover nævner hun 10-års jubilæet og Åben Skole, som nogle af de arrangementer, der har kunnet været afholdt med stor succes. Desuden fortælles der om de mange investeringer, vi har haft mulighed for at foretage. Det understreges også, at der de næste par år kommer nogle små årgange, som betyder, at vi med al sandsynlighed kommer til at ligge på et elevtal omkring de 100 i skolen og 20 i børnehaven.

3. Skoleleders beretning: Sanne indleder med at fortælle om, at vi har et stort fokus på at få fællesskabet på tværs af klasserne tilbage på samme niveau som inden Coronaen. Morgensangen har hele tiden bundet os sammen, uagtet at vi i to år har måttet stå ude i sol og regn, varme og kulde. Det er helt fantastisk at opleve, at vi nu igen kan være inde og synge sammen og mærke, hvor super vigtigt fællesskabet er for vores sted.

I år har vi fået to nye ansatte, nemlig Line Funch og Susanne Kristensen, som vi er meget glade for.

Sanne taler videre om den stemning, som der i øjeblikket bliver pisket op i visse dele af pressen. Sanne opfordrer alle forældre til at være gode ambassadører for friskoler i al almindelighed; de bærer i den grad deres del af inklusionsansvaret og er ikke eliteskoler, der sorterer forældre og børn ud fra udvalgte parametre.

Til slut minder Sanne om, at vores skole ikke er en selvfølge, men et resultat af forældreengagement, godt samarbejde mellem forældre og personale. Husk, den åbne dialog.

4. Tilsynsførendes beretning: Mogens Gjerløv starter med at beklage, at Sanne ikke skal være skoleleder mere. Mogens tager dernæst tråden op fra Sannes beretning i forhold til, at friskoler netop tager socialt ansvar, og at TV2’s fremstilling af sagen er helt skæv. Derefter slår Mogens fast, at man på vores skole er gode til at danne fællesskaber og tage socialt ansvar. Der konkluderes, at skolen lever op til diverse retningslinjer, at der er et godt forhold mellem personale og elever og også et solidt fællesskab personalet imellem. Mogens genvælges for de næste to år.

5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering: Tina fra revisionsfirmaet RSM Danmark fremlægger årsresultatet og konkluderer, at vi på trods af mange investeringer kommer ud med et lille overskud på 35.000 kr. Ros til skolen for at være en veldrevet institution.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen: Jonna og Stine er på valg og ønsker genvalg. Rie stiller op. Jonna og Rie vælges ind.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen: Sven Aksel og Tanja er på valg og ønsker genvalg. Stine stiller op. Sven Aksel og Stine vælges.

8. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds: Tanja er forældrekredssuppleant. Line Hjørringgaard er skolekredssuppleant.

10. Indkomne forslag: Rengøring: Thomas foreslår forældrebetalt rengøring. Han har undersøgt sagen, og det vil beløbe sig til omkring 200.000 kr. om året. Sandra fra bestyrelsen har også kigget på tallene og er kommet til nogenlunde samme resultat. Sandra nævner, at det, vi skal være opmærksom på, er, at vi står over for stigende udgifter – bl.a. en genforhandling af husleje med kommunen. Derudover bør vi stadig være en socialt bevidst skole, der skal kunne rumme alle indkomstgrupper. Det bliver besluttet, at bestyrelsen laver et forslag, som også skal gælde børnehaven. Forslaget sendes ud, og derefter vil der være mulighed for at diskutere punktet til den kommende hovedrengøring i august, hvorefter der vil blive lavet en afstemning blandt alle forældre.

11. Eventuelt: Sanne siger tak for de mange dejlige ord, hun har modtaget i dag og understreger, at vi er et team – skole-forældre-børn, og det er det, der gør, at vi er gode 😊

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig:

Formand: Eva Mortensen

Næstformand: Jonna Jensen

Økonomi-ansvarlig: Sandra Beyer Gregersen

PR: Stine Sivesgaard

Øvrige medlemmer: Rie Hovaldt, Louise Juul Møller, Sven Aksel Svenningsen​

Referat af generalforsamling på Ingstrup Trivselsskole - 7-10-2021

1.​Valg af Dirigent

- Bestyrelsen peger på Ole Nørgaard. Ole er valgt.

2.​Bestyrelsen aflægger beretning
- Eva Roed aflægger beretning.
- Roser ledelsen for det store arbejde de har lavet i 2020, hvor der i den grad har været brug for omstillingsparathed.
- En tak til personalet der har været omstillingsparate i Corona situationen.
- En tak til bestyrelsen for det gode samarbejde.
- Vi ser frem imod en mere normaliseret hverdag med morgensang, andespil og sociale arrangementer.
- Et overskud på lidt over 500.000kr – Investeringerne har været på pause og der sparet store udgifter på ture ud af huset grundet Covid-19.
- Julebazar er i år sløjfet, da der i forvejen sker mange ting i december.

3.​Skoleleders beretning
- Sanne aflægger beretning.
- 2020 har været et år med mange udfordringer og omstillinger. Skolen har løst opgaven godt. Fællesskabet har været ankeret i den succes. Fællesskabet skal vi blive ved med at styrke.
- En elevflok på 110 elever med 30 børn i SFO
- 16 børn i børnehaven.
- Vi går nye tider i møde, da en stor 9. klasse går ud til sommer og knap så mange nye er tilmeldt. Det er ny udfordring, som vi sammen skal finde en løsning på.
- En tak til alle dem der arbejder med børnene hver dag.
- Vi har et fælles ansvar på tværs af forældre, bestyrelse og skole, i at skabe et fælles kodeks der bygger på ordentlighed i alt hvad vi foretager os.

4.​Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering
- Tina revisor fra Brandt revision er med på en Teams forbindelse.
- Et overskud på knap 518.000kr. Der har været en del besparelser på ture ud af huset, grundet Covid-19.
- Omsætningen er steget med ca. 269.000kr i forhold til 2019. Skyldes et lidt større statstilskud grundet rengøringen, samt tilgang af 3 elever.
- Ejendomsdriften er steget ca. 100.000kr, det skyldes blandt andet ekstra rengøring.
- En egenkapital på ca. 3 millioner.
- En flot stigning i elevtallet fra 2016 på 82 elever til 110 i 2020.
- Tina kan kun tilføje at økonomien ser sund og fornuftig ud.

5.​Tilsynsførendes beretning

- Mogens får ordet.
- Har været på besøg 3 gange i året 2020. Ingen kritiske bemærkninger i den rapport Mogens afleverede 1. juni.
- Mogens vil i år være opmærksom på karakterer i afgangsklasserne.
- Mogens synes det går fantastisk godt. Skolen lever op til ministeriets krav, samt skolens værdigrundlag.

6.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen - Eva & Louise er på valg.
- Eva & Louise modtager genvalg

7.​Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen – Sandra er på valg.
- Sandra modtager genvalg.

8.​Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. Nuværende er Brian Lindhardt (forældrekreds) og Sandra (skolekreds), der nu sidder i bestyrelsen.
- Rie Hovaldt (Forældrekreds) er valgt.
- Line Hjørringgaard (Skolekreds) er valgt.

9.​Indkomne forslag
- Ingen indkomne forslag

10.Eventuelt- Ole Nørgaard takker alle dem som i de sidste 10 år har været med til at holde lyset tændt på skolen.

Referat fra Generalforsamling - 3-9-2020

Referat af Generalforsamling d. 3. september 2020

1.​ Valg af dirigent

Ole Nørregaard vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er korrekt indvarslet.

2.​ Bestyrelsen aflægger beretning

-Eva siger tak for fremmødet og tålmodighed med den udsatte generalforsamling. Eva roser ledelsen og personalet for den ekstra indsats under Corona.

-Vi har pt 109 elever i skoledelen og 20 elever i børnehave. Hvis vi ser fremad, kan vi se, at vi måske kan komme til at mangle børn i børnehave fra næste sommer. Vi sætter ind med diverse former for PR for at reklamere for vores fremragende børnehave.

- Vi er kommet ud med et overskud på omkring 16.000 kr., og det efter et år med rigtigt mange investeringer på både indvendige og udvendige forbedringer.

- Eva beklager også de aflyste arrangementer i efteråret og fortæller, at vi vender stærkt tilbage og til den tid på sædvanlig vis får brug for forældreopbakning til afvikling af disse.

3.​ Skoleleders beretning

-Det har været en kæmpe fornøjelse at spole tilbage til kalenderåret 2019, som var et godt år. Nøgleåret var som sædvanligt fællesskab. Medarbejdere, forældre og børn har et godt fællesskab, og det samme har personalet indbyrdes. Medarbejderstaben er særdeles stabil. Dog er der helt forudsigeligt udskiftning på de unge pædagogmedhjælpere, som typisk er her et år, hvorefter de skal ind og studere videre.

-Af fællesskabsskabende arrangementer kan for skolens del nævnes vores Nordjyllandstur, hvor små og store hyggede og oplevede i grupper. I børnehaven har der også været adskillige arrangementer, bl.a. Bedsteforældredag.

-For første gang afholdt skolen afgangsprøver, hvilket forløb på bedste vis.

-Et alfa og omega for vores sted er stadig kommunikation. Vi skal fortsat vedblive at tale med hinanden og ikke om hinanden og komme, når man undrer sig over dette eller hint.

-Til slut takkes diverse grupper: Bestyrelsen, forældrene, Ingstrup og andre samarbejdspartnere​

4.​ Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.

-BDO-revision fremlægger årsregnskabet, og elevtallet og indtægter balancerer på passende vis. Overskuddet bliver som før nævnt 16.000 kr.

5.​ Tilsynsførendes beretning

-Tilsynsførende Mogens Gerløv havde ikke mulighed for at møde op, så hans beretning oplæses af dirigent, Ole Nørregaard.

-Indledningsvis konstateres af skolen opfylder Undervisningsministeriets stillede krav. Mogens har fuldt forskellige fag og konkluderer, at der er styr på faglighed, metodik og evaluering. Ydermere kan han konstatere, at skolen også opfylder kravet om demokratisk dannelse og ligestilling. Mogens fremfører også, at skolen er en god kulturformidler bl.a. i kraft af sin morgensang.

6.​ Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen – Jonna og Tanja er på valg og modtager genvalg. Stine Sivesgaard stiller desuden også op. Jonna og Stine vælges.

7.​ Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen – Bo og Sven-Aksel er på valg og modtager genvalg. Tanja Meulengracht stiller op. Sven-Aksel og Tanja vælges.

8.​ Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. De nuværende suppleanter er Lotte S. Nielsen og Sandra Beyer Gregersen. Sandra ønsker genvalg til skolekredsen og genvælges.

Maja Munkeboe og Brian Lindhardt stiller op til forældrekredsen. Brian vælges.

9.​ Indkomne forslag

-Ingen indkomne forslag

10. Eventuelt

-Kan man forestille sig, at Fritteren kan holde åbent i efterårsferien? Bestyrelsen tager forespørgslen med til næste bestyrelsesmøde

-Hvorfor er Helle fraværende i børnehaven? Helle har leverkræft er i behandling. Indtil hun bliver rask, er Kirsten vikar.

-Hvordan forholder skolen sig til Corona? Hvornår må man komme i skole? Er man bare en smule snottet, må man gerne komme. Ved symptomer derudover kontakter man sin læge og retter sig efter vedkommendes anvisninger.

-Eva siger tak for i aften og takker Bo for sin store indsats i bestyrelsen.

Referat fra Generalforsamling

Referat af Ingstrup Trivselsskole og -børnehaves generalforsamling 22. marts 2017

 1. Valg af dirigent. Ole Nørgaard er valgt.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning. For beretning se ”ad 2”.
 3. Skolelederens beretning. Dejligt at se så mange nye forældre er med i aften. Stor søgning til skolen. Personale situation gennem 2016: Tina stoppede i fritter, Rosa er kommet i stedet. Lars Egebak startede som vikar og fortsætter i huset. Thomas er startet som pedel og gør det super godt. Berit er stoppet som sekretær, og Karina Larsen er kommet til. Cindy har været sygemeldt, men kommer snart tilbage. Lis og Helle-Anna kommer frivilligt i huset – uvurderligt for skolen! Så er der den faste stab i huset, som møder børnene på deres niveau og yder langt ud over det, man kan forvente. Det gør, at personalet har meget tætte relationer til skolens børn. Vi harnogle fantastiske børn på skolen, og vi værdsætter de mange forældre, der kommer til morgensang – det er dejligt! Rotationsfag er startet op, børnene har taget godt imod det og er rigtig gode til det. Holddeling er noget skolen vil implementere i højere grad i næste skoleår. Kursusdag i efteråret for personalet omkring undervisning af børnene på det niveau de er på, en super givende dag. Til sidst husk ikke at tage det gode for givet – bliv ved med at have øje på, at vi har noget unikt her på skolen!
 4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. Resultat for 2016 et overskud på 227.000,00. Vi har brugt penge på renovering af fritter, personalekursus, markedsføring af børnehaven og skolen, skolegårdsrock. Vi har renoveret gulve, og vi har fået nye døre i gymnastiksalen. I 2017 vil vi bruge penge på at renovere skolekøkkenet, en bedre legeplads, skolegårdsrock samt renovering af flere gulve i skolen.
 5. Tilsynsførendes beretning. Inger Ottesen stopper, hun har været tilsynsførende på skolen i 5 år, og efter nye regler skal skolen vælge en ny tilsynsførende minimum hvert 5. år. For beretning se ”ad 5”.
 6. Valg af ny tilsynsførende. Bestyrelsen forslår Anna-Lene Ebdrup som ny tilsynsførende. Anna-Lene er valgt. Hun bor i Kettrup Bjerge og har været lærer på Ingstrup Efterskole i 24 år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. Kenneth Dunker, Lars Schrøder og Eva Mortensen er på valg – alle modtager genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Ingen opstillet
 9. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekredsen. Tina Simoni er på valg og modtager genvalg som 1. suppleant. Merete Hyldgaard er valgt som 2. suppleant.
 10. Indkomne forslag – skal svømning på skemaet? Emnet debatteres, og som konklusion foreslår Sanne, at bestyrelsen vil arbejde videre på en model, hvor man kan komme afsted til svømning på mellemtrinet i ti uger hvert tredje år, samt at skolen vil tage på udflugter, hvor man tager i svømmehallen.

Evt. Sanne informerer om, at Alberte kommer til skolegårdsrock – kom og være med!! J Har man mulighed for at hjælpe, vil det være dejligt! Ole N nævner, at festen fortsætter som sidste år på forsamlingshusets parkeringsplads.

Derefter findes der folk til skolens forskellige udvalg – se hjemmesiden. OBS.: Andespilsudvalget kan stadig godt bruge et par ekstra hænder.

Lars Schrøder forslår, at skolen afholder et sæbekasseløb – Ole R. er med på ideen.

Anja foreslår, at vi tager en vagt på en skole til DGI’s landsstævne i uge 26. Skolen tjener 16.000 kr. For mere info se mail sendt til alle forældre.

Derudover berøres emnerne betalt hovedrengøring, og spørgsmålet om, hvor mange elever, der skal være på Ingstrup Trivselsskole vendes også.

Ole N. afslutter med bemærkningen om, at det er godt, at der har været en god diskussion på mødet. Skolen er snart 6 år gammel, og der er mange synsvinkler, det viser, at folk er engageret i skolen. Vi får masser af ros udefra bl.a. fra kommunen.

”Ad 2”

Beretning 2017

Endnu engang er der grund til at glæde sig, når der skal afgives beretning på generalforsamlingen. Endnu engang er der tale om fremgang.

Vi er nu oppe på 85 elever på skolen og pt. har vi 6 førskolebørn. Det er vist mange år siden, antallet af elever på skolen har været så højt. Dertil kommer omkring 20 børn i børnehaven. De mange børn giver selvfølgelig nogle lokalemæssige udfordringer, men det ser ud til at de kan løses. Skolen kan fra næste skoleår også råde over ”den gamle skole/det nye mødested”. Der bliver selvfølgelig også udfordringer, når det kommer til antallet af elever i klasserne – men det er der også planer for. Så det skulle heller ikke blive et problem.

Men kan selvfølgelig altid diskutere, hvor mange elever, vi skal være på skolen. Hvad er det ideelle antal? Hvor mange skal der være i klasserne? Skal vi bare blive ved med at vokse? Er der nogle øvre grænser?

Til næste skoleår skal vi også have en 8. klasse.

Skolens økonomi ser fremdeles særdeles godt ud. Endnu engang kommer vi ud med et tilfredsstillende resultat. Den gode økonomi skyldes mange faktorer: God økonomi-styring, god opbakning til de forskellige arrangementer. En god økonomi er vigtig for skolen, da den åbner nogle muligheder, så man ikke nødvendigvis altid skal skele til pengekassen før man sætter noget i gang.

Det betyder også, at der er sket en del renoveringer. Vi har fået nye gulve på en del af skolen, der er kommet 2 nye døre i gymnastiksalen, og i har fået renoveret fritteren.

Der har igen i år været mange aktiviteter. Jeg kan nævne loppemarked, julebazar, banko og Trivsels-trail. Der har som altid været stor opbakning til de forskellige arrangementer. Julebazar og banko havde rigtig mange og flotte præmier. De forskellige arrangementer kræver selvfølgelig en masse frivillig arbejdskraft. Det har heldigvis været let at skaffe folk til de forskellige opgaver. Trivselsløbet er lige blevet afviklet for 5. gang, så der var tale om et lille jubilæum. I år havde løbet skiftet lidt form og var i endnu mere udbredt grad blevet til et trail-løb. Det viste sig at blive en stor succes. Allerede inden start måtte arrangørerne Anja og Eva melde udsolgt – 150 deltagere. Flot. Igen var der rigtig mange flotte sponsor-præmier.

2016 så også starten på det, der gerne skulle være en tradition. Skolegårds-rock. Herlig fredag i maj med samarbejde med musikskolen og efterskolen og mange mennesker i skolegården. Rigtig godt arrangement, der gentages igen i år med Alberte som hovednavnet. Vi satser igen på godt vejr og håber på rigtig mange mennesker til arrangementet. Igen er det vigtig med opbakning – både til arrangementet og som hjælper.

En anden ting, der har fyldt meget i efteråret 2016, har været lønforhandlinger. Som udgangspunkt har lærere ved de frie skoler en dårligere overenskomst end lærere på en almindelig folkeskole. Dette lønefterslæb, kan til dels reguleres via en lokal lønsumspulje. Disse forhandlinger blev afsluttet kort før jul. Set fra bestyrelsens side er det en balancegang mellem at føre en ansvarlig økonomisk politik og samtidig tilgodese et godt og engageret personale. Vi synes, det er lykkedes at nå frem til et tilfredsstillende resultat.

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget til at gøre 2016 til endnu et godt år for Ingstrup Trivselsskole – og Børnehave.

Sven Aksel Svenningsen, formand

”Ad 5”:

Besøg på Trivselsskolen d. 06.12. 2016 og d. 09.03. 2017.

 1. 26.04 2013 aflagdes 1. tilsynsførende rapport ved 1. generalforsamling. Nu er der ny lovgivning på vej fra ministeriet. En tilsynsførende må kun være 5 år ad gangen ved en skole.
De nationale mål, der sætter retning for udviklingen i folkeskolen er overordnede pejlemærker som Trivselsskolen i Ingstrup skal leve op til. ”1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.”
 1. 06.12. 2016 Første besøg er sammen med den kommende tilsynsførende. Der er altid en dejlig stemning ved ankomsten til skolen. Leg og latter i skolegården. Børnene smiler og siger goddag, da vi er på vej op ad trapperne til skolelederen Susannes kontor for at læse alle læseplanerne. Susanne orienterer om skolen og arbejdet med differentieret undervisning for alle eleverne, samt holddelingerne og rotationsprincipper med flydende overgange i klasserne, der sikrer den gode indskoling og fremadrettet den gode undervisning for alle. Der er tilknyttet støttepædagoger, og specialstrukturer i de klasser, hvor det er nødvendigt – eksempelvis timetimer. Alle Trivselsskolens læseplaner er på plads ved første og andet besøg af tilsynsførende. Hver lærer har orden i fagplanerne, i samtlige fag og pågældende klassetrin der undervises på. Der kan kobles op på de nødvendige faglige IT-portaler. Læseplanerne er grundige og i overensstemmelse med det, der kræves fra ministeriel side i folkeskolen.

Der er obligatoriske fag, valgfag – emner som færdselslære, sundheds- og seksualundervisning, tværgående temaer som IT/ medier, sproglig udvikling innovation, entreprenørskab, omverdensforståelse, demokrati og køn – alt under hensyntagen til elevernes alsidige udvikling.

Ved starten af morgenen d. 06.12. Morgensamling – navneopråb: Er alle mødt? Hvem er syge? Der gives meddelelser. Der synges af fuld hals, pakkekalenderen åbnes. 4. klasse er legepatrulje – et godt ansvar.

Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen

0-1. klasse emne – temaet er:`Kroppeloppen` – giver anledning til mange refleksioner. Tanker om det gode samvær, lytte, sige ja og nej. Det vigtigste er, at børnene siger ja til hinanden, og den voksne skal hjælpe, når det kniber. Der er nedskrevet klasseaftaler. Børnene anerkendes i det, de byder ind med under samtalen. Tværfagligt. Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

5.-6. klasse i matematik. Der arbejdes med Trix og Hexaflexagon. Spejling af figurer, flytninger af figurer. Drejning og parallelforskydninger af figurer. Anerkendelsen af børnene og deres arbejdsindsats er markant, som en del af et positivt og trygt læringsmiljø. Kravene om inklusion, som folkeskoleloven foreskriver, er opfyldt. Dette er forskningsopgaver af rum og retning og konstruktioners muligheder.

Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

2.- 3. klasse dansk. Her arbejdes med individuelle skemaer, for at sikre, at eleverne når alle dansk disciplinerne. Der arbejdes med obligatoriske opgaver, diktat og læsestrategi. Hver dag læses der 30 minutter i en obligatorisk bog. Alle inkluderes. Der er indlagt bevægelsespauser. God arbejdsro. Diktaten er fra Gyldendals system ”Ny diktat for alle” God arbejdsro.

Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

 1. – 3. klasse Krea. Temasat blindmaling. `Hvad sker der når en sans fjernes`. Der spilles musik – langsomt / hurtigt. Summer af liv. Tværfaglig tilgang, og resultaterne var en stor overraskelse, der spredte meget glæde.
Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

 1. 09.03. 2017
Der summer af liv og glæde ved indgangen til Trivselsskolen. Der er morgensamling. Navneopråb – er alle set og hørt. Der er en del små søskende og forældre tilstede som altid. Herligt. Der synges 3 sange og gives informationer. Alberta kommer til skolegårdsrock d. 19.05. Der tages omsorg for børnene. Børnene synger højt og godt. Der ønskes god torsdag.
 1. klasse matematik – her arbejdes med løsningen af talgåder. Giver anledning til forståelse af tals sammenhæng. Børnene hjælper hinanden med opgaverne. Herefter tales der om prøveformen i matematik. Der udleveres papirer, der er som kommende prøver i faget. I disse opgaver, må der ikke anvendes lommeregner. Børnene er meget selvhjulpne. Arbejder i stilhed med de udleverede ark. En forberedelse på det, der skal komme
Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

6.-7. klasse tysk: Her bruges Gyldendals IT-fagportal. Undervisningen foregår på tysk. Der tales om vejr, måned og årstid. Børnene går op i det med liv og sjæl. Der tales verber og substantiver. Substantiver er skrevet med stort på tysk. Der samtales omkring opgaveløsninger. Det arbejde børnene laver, skal de præsentere for de andre i klassen. En god øvelse i sprogbeherskelse samt at kunne tale i en forsamling. Der laves Kleidungssalat – en god arousaløvelse når børnene trænger til en forfriskning

Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

5.-6. klasse tysk. Her er 6. klasse delt. Der arbejdes med verber, disse synges på kendte melodier. Der friskes op på undervisningen fra sidste lektion. Det er en god læringsstrategi. Børnene arbejder i eget tempo. Der ses en film om en lettere mentalt retarderet dreng. Efterfølgende tales der på tysk om filmen. Børnene er meget ivrige.

Lever op til intentionerne i Fælles Mål for folkeskolen.

Stemningen er fri og glad på Trivselsskolen. Børnene er naturlige og hviler i sig selv. Undervisningen er meget inspirerende og motiverende. Lærerne er fagligt kompetente og omsorgsfulde i deres omgang med børnene. Dette skaber god grobund for trivsel og læring.

Konklusion

På Ingstrup Trivselsskole gives der en fyldestgørende undervisning. Formål, mål for Trivselsskolen og indhold af læseplaner omsættes til praksis. IT og medier er en integreret del af undervisningen.

Det er min klare vurdering at Ingstrup Trivselsskole står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ingstrup Trivselsskole lever også op til de krav i folkeskolen, der forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Der er respekt for menneskerettighederne.

Der ses ligestilling mellem kønnene. Dette er tydeligt, når der foregår refleksioner, dialoger og genspejlinger på det der siges, læses, gøres og arbejdes med. Der er en høj grad af inklusion, dette ses ved at skolen også rummer, og har plads til elever med særlige behov.

Undervisningen er på et højt fagligt niveau.

Skolens undervisningssprog er dansk.

Venlig hilsen Inger Ottesen, Tilsynsførende for Ingstrup Trivselsskole, d. 22.03 2017

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning