Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referater fra forældreråd​

​Forældrerådsmøde 19. marts 2024

Deltagere: Mads, Mette, Anders og Jonna

Afbud: Jesper og Ditte

1.Orientering fra Mads

- Børnetal. Pt. Er vi 21 dejlige børn i børnehaven. Vi tager afsked med 2 børn pr. 31/3. Vi tager imod 3 nye børn i løbet af foråret.

- Der er slået en stilling op vedr. maj og juni grundet stigende børnetal. Der er kommet pænt med kvalificerede ansøgninger.

- Økonomi: Vi har ca. 21.000 tilbage. Vi ønsker os en masse ting til vores indendørs læringsmiljøer, så der skal nok blive brug for hver en kr.

- Bestyrelsen har besluttet at indføre prisstigninger pr. 1/8. Priserne vil matche de kommunale og med 11 mdr. betaling. Priserne vil hvert år justeres efter Jammerbugt kommunes prisfastsættelse på dagtilbudsområdet.

- Udendørs drikkehane er modtaget og vi venter på lidt bedre vejr før den bliver sat op.

- Der er søgt fonde til udendørs læringstavler på hytten.

- Vi fik i efteråret fortaget en legepladsinspektion og vi er i gang med reparationer. Rigtig mange små ting som løbende bliver repareret. Svævebanen er et større projekt og der er indhentet tilbud på reparation eller ny.

- Der er gang i en støttekreds omkring hele Ingstrup Trivselsskole og børnehave. Christian havde rundvisning med nogle medlemmer af støttekredsen i starten af marts og de var forbi børnehaven til en rundvisning. Få endelig folk til at melde sig ind i støttekredsen 😊

- Der er opsat et nyt børnetoilet og et nyt voksentoilet grundet defekter på de gamle.

- Pædagogisk dag d. 12/4 udskydes grundet mange tilmeldte børn.

2.Siden sidst

- Vi har sendt Nana på barsel og budt velkommen til Mette i børnehaven 😊

- Der er opsat en ny stor whiteboardtavle i alrummet. Tankerne bag er vi bedre kan dokumentere dagens og ugens forløb, samt vi kan udstille og fremvise børnenes kreationer.

- Plant et træ? Anders mangler svar fra en fond og plant et træ. Vi afventer. En optimal placering ville være mellem svævebane og hækken.

- Vi har været på besøg hos Lions og fandt lidt ting til børnehaven. Tak til Jesper for at sætte den aftale op.

3.Nyt fra bestyrelsen ved Jonna

- Generalforsamling 24/4 – 3 fra bestyrelsen genopstiller ikke så vi leder efter flere kandidater. Tove fra friskoleforeningen kommer og fortæller hvad en friskole kan og hvor heldige vi er og om generelle tendenser i samfundet.

- Ønske om Julebasar genopstår. Det er ikke noget personalet skal arrangere eller bestyrelsen skal arrangere. Men man håber at lave et udvalg som vil arrangere.

- Vedtægter for børnehaven. Der skal laves nogle småjusteringer så det passer til børnehaven i dag. Mads og Jonna aftaler møde og tager forslag til ændringer med på næste forældrerådsmøde i maj.

4.De indendørs læringsmiljøer

- Mads præsenterer personalets tanker og ønsker.

- Planen er Mads skal deltage i et bestyrelsesmøde og fremsætte ønsker til investeringer i de indendørslæringsmiljøer, måske i maj.

5.Børne og ungefestival d. 1/6-24

Forslag til aktiviteter?

Mads forslår vi genbruger guldgraver og ansigtsmaling? Forældrerådet er enige.

3 aktivitet kunne være snobrød på bålet – plan b er pandekager eller snitteværksted.

6.Tekst til afsnittet omkring forældresamarbejdet i den pædagogiske læreplan (Endelig godkendelse)

Vi prioriterer en åben og respektfuld dialog med forældrene, hvor vi lytter til deres bekymringer, ønsker og behov. Vi afholder forældresamtaler, hvor vi drøfter barnets trivsel, udvikling og læring, samt eventuelle udfordringer eller særlige behov. Vi benytter os også af forældreintra til at informere og kommunikere med forældrene løbende.

Vi inviterer desuden forældrene til at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter i børnehaven, såsom temadage, fester og forældrekaffe. Dette styrker det gensidige samarbejde og bidrager til fællesskabsfølelsen. Vi opfordrer også forældrene til at holde sig opdateret på dagligdagen i børnehaven. Disse informationer får man gennem månedsbrevet, på den hvide tavle, forældreintra eller på vores hjemmeside.

Vi ser forældre som væsentlige samarbejdspartnere, der har en unik viden om deres barn og som kender barnets behov bedst. Vi sætter derfor stor pris på forældres input og engagerer os aktivt i dialogen med dem. Vi ønsker at styrke forældrenes rolle som med skabere af deres barns læring og udvikling, og at det samlede samarbejde mellem børnehaven og forældrene skal sikre de bedste betingelser for barnets trivsel og læring.

Ovenstående godkendes af forældrerådet.

7.Fødselsdage

Teksten lyder for nuværende:

Gør vi stadig følgende eller skal den rettes til?

Fødselsdage:

Vi fejrer selvfølgelig barnets fødselsdag, og vi samarbejder med jer forældre om, hvordan det skal fejres. I kan vælge, om vi skal fejre det i børnehaven, hvor vi bager sammen med fødselsdagsbarnet, og for at gøre dagen til noget helt særligt i børnehaven, sidder barnet på vores fødselsdagsstol.

Kunne I tænke jer at invitere os hjem, så vil vi også gerne det!

Deler man fødselsdagskort ud i børnehaven, fordi I holder fødselsdagen udenfor børnehavens regi, inviterer man enten alle pigerne/ drengene, hele årgangen eller alle i børnehaven.

8.Evt.

Anders P har kage med til næste forældrerådsmøde d.1. maj kl. 17-18.30

Forældrerådsmøde d. 9. januar 2024

Deltagere: Mads, Nana, Jonna, Anders, Ditte og Jesper

1.​Orientering fra Mads

-​En positiv fortælling.

-​Budget: 25.000 kr. for året 2024.

-​Børnetal: Vi er pt. 17 børn i børnehaven. Vi har sagt velkommen til Esben som startede d. 1/1, Vi skal sige velkommen til Leonora som starter 15/1. Derudover tager vi mod Victor og Marcus som starter d. 1/2-24.

-​Det betyder at vi 1/5 er 23 børn så vi har god opbakning og tilslutning så i må gerne hjælpe os med at få fortalt de gode historier.

-​Udendørs drikkehane er bestilt og sættes op foråret 2024.

2.​Opfølgning fra sidst

Julefrokost – En dejlig aften med stor opbakning og der har aldrig været så stor tilslutning. Fed opbakning og en rigtig hyggelig aften. Godt arrangement. Tåler en gentagelse og vi håber at forældrerådet vil arrangere en næste år.

Plant et træ – Anders har ansøgt om det. De har fået frit lejde til hvor meget og hvor lidt. Anders har snakket med Christian som kunne være et supplement.

Lions? Hvad ønsker vi os?

Jesper finder tid og dato. Nana gg Mads tager med derud.

​​

3.​Nyt fra bestyrelsen ved Jonna

-​Bestyrelsen har brugt tid på at få personaleressourcerne til at gå op efter Lars sagde op.

-​Der snakkes vuggestue med flere scenarier i spil.

-​Lejekontrakt forhandles på hele matriklen.

-​Husk generalforsamling 24/4-24.

4.​Gennemgang af rapporten fra det pædagogiske tilsyn

Vi har fået den endelige tilsynsrapport fra kommunen – vi får bedømmelsen ”God kvalitet”. Det er vi tilfredse med. Tak til Anders for at deltage i dialogmødet med Linette.

I sådan en rapport er der styrker og anbefalinger til ting som kan forbedres:

Styrker:

Når aktivitet rammesættes med tydelig kommunikation og guidning.

En anerkendende tilgang

Der observeres en positiv stemning blandt børn og voksne

Uderummets mange legestationer skaber rum for læring

Udfordringer:

Manglende rammesætning af aktiviteter.

Få vokseninitierede fællesskaber

Mangel på sprogliggørelse og nysgerrighed på handlinger

Højt støjniveau

Utydelige læringsmiljøer

Anbefalinger:

Kommunikation til og med børn som understøtter handlinger

Vokseninitierede fællesskaber

Etablering af læringsmiljø med fordybelse og udvidelsesmuligheder

Fokus på dagsrammen

Rapporten bliver tilgængelig på vores hjemmeside.

I Jammerbugt kommune har man besluttet at alle institutioner i 2024 får et uanmeldt besøg, med en tilbagemelding til lederen med styrker, svagheder og anbefalinger.

5.​Nanas barselsvikariat

VI har modtaget 11 ansøgninger til Nanas vikariat og har indkaldt 3 til samtale på torsdag. Mads har medbragt de 3 kandidater som er indkaldt til samtale. Det bliver Christian, Mads og Jonna som sidder med til samtalerne.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål.

6.​Evt.

Sprog – børnehaven oplever det ikke som værende ekstraordinært, men har fokus på at få snakket med børnene om sproget og brugen af forskellige ord.

Næste møde aftales til d. 19/3 kl. 17

Referat godkendt af

Mads Thomsen, Pædagogisk leder

Anders Pedersen, Formand​

Forældrerådsmøde d. 9. november 2023

Deltagere: Mads, Nana, Anders, Ditte og Jonna

Afbud: Jesper

1.​ Orientering fra Mads

- Budget – Pr. 30/9 har vi 16.000 tilbage.

-​Nye børn – vi har fået tilmeldinger fra 2 nye børn. Et med opstart 1/1-24 og et med opstart 1/5-24.

-​Julefrokost – personalet har fået timer til at deltage denne aften.

-​Udendørs drikkehane – der bliver i øjeblikket søgt fonde og der er givet tilsagn om nogle penge vi skal dele med skolen. Placering udenfor toilettet.

2.​ Opfølgning på punkter fra sidst

-​Anders – Ting til hytten, julefrokost og fonde.

Der er fundet ting til hytten og er pakket og klar, Kasser til dyr med åndehuller, forstørrelsesglas osv.

Der er sendt invitationer ud til julefrokost og de første tilmeldinger er kommet.

Fonde – Der er fundet 3 fonde som kan søges til hytten og inventar. De skal bruge regnskab. Ditte deler med Anders.

-​Ditte – Pandrup Skole og zoo

Zoo har ikke noget de kan undvære.

Pandrup ved ikke hvad der skal ske med deres ting på nuværende tidspunkt.

-​Jesper – Lions – vi kan komme derop efter de har haft loppemarkeder og aftale med dem.

-​MT – Strøm til hytten (August og Maries far vil og må gerne tilslutte strøm).

Snak om at hyre en ind til at grave. Anders hører en entreprenør hvad det koster at grave en rille.

MT spørger Martin hvad krav der er til kabel, rør osv.

3.​ Jonna orienterer om nyt fra bestyrelsen

-​Der snakkes på bestyrelsen om et sponsorudvalg. Man vil gerne have en fra forældrerådet med. En der kan hjælpe med at strukturere det. Jens Peter fra bestyrelsen er med. Det af forældrene i forældrerådet.

-​Hvordan får man nye børn udefra til at blive her til skolen. Vil det give noget ro at vide hvem man bliver sammenlæst med?

-​Vuggestue skal vi starte den? Skal vi ikke? Der er lavet nogle planer. Praktiske opgaver skal nok løses. Kan vuggestue tænkes ind i børnehaven som den er nu?

-​Økonomi fylder meget, børnehaven er det eneste i fremgang lige nu.

4. ​Kort gennemgang af personalets pædagogiske dag d.31/10-23

-​Rigtig god dag med gode snakke.

-​Fokus var på evaluering af læringsmiljøet om morgenen mellem 8-9 ved brug af praksisfortællinger.

-​Vi gennemgik vores pædagogiske grundlag og havde nogle snakke om teksten ved flere af dem. Derudover kom der mange flere konkrete eksempler på hvordan vi gør det i hverdagen.

-​En walk and talk med refleksionsspørgsmål vedr. vores fysiske læringsmiljø, specielt med fokus på legerummet som vi oplever som et multirum. Hvad skal rummet opfordre til af lege, Hvordan bruger vi rummet bedst muligt og hvordan skaber vi små læringsmiljøer i rummet (rum i rummet), Hvad er det for nogle lege vores legetøj opfordre til. Stor enighed om ved personalet at vi mangler noget til sanse lege og at få stimuleret sanserne.

-​Konkrete forslag om at lave en sansevæg og en kribletavle.

-​Til sidst blev julen 2023 planlagt, med hvilke julegaver skal der laves og hvad december ellers kan indeholde.

5.​ En snak om teksten i det pædagogiske grund vedr. forældresamarbejde

”Børnehaven er en, blandt flere, arenaer for børns læring og udvikling, hvor hjemmet er den mest centrale, og den der har størst indflydelse på børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det meget vigtigt, at vi har et tæt samarbejde med forældrene om børnenes trivsel og læring. Vi skal sammen med forældrene afstemme gensidige forventninger til hinanden. Vi arbejder systematisk og fokuseret med vores forældresamarbejde. Vi vejleder forældrene om, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling inden for deres personlige, motoriske, sociale, sproglige og kognitive udvikling. Vi har forventninger til forældrene om at holde sig orienteret og bakke op om det arbejde, der foregår i børnehaven”.

MT har udleveret 2 konkrete forslag til hvordan teksten i stedet kunne lyde.

En god snak om de 2 forslag og enighed om at det ene forslag var fint. Det arbejdes der videre med.

6.​ Årshjul med temaer 2024

Personalet har på P-møder haft snakke om hvilke temaer vi kunne arbejde med i 2024.

Jan: Sansning

Feb: Fastelavn

Mar: Sange, rim og remser

Apr: Køkkenhave

Maj: Trafik

Jun: Bondegården

Aug: Høst

Sep: Min krop

Okt: Halloween

Nov: Teater

Dec: Jul

7. ​Evt.

Anders forslår plant et træ. En fond som giver ting til foreninger, frivillige osv. Kan der plantes noget ved os? Hvert barn kunne få et træ måske? Kunne der plantes noget i børnehaven?

Næste møde bliver d. 9/1-23

Pædagogisk leder Formand

Mads Thomsen Anders Pedersen​

Forældrerådsmøde d. 19/9-2023

Deltagere: Mads, Nana, Anders, Jesper, Ditte og Jonna.

1.​Underskrivelse af tavshed erklæringer.

-​Der bliver kort orienteret mundtligt om reglerne for tavshedspligt i forbindelse med arbejdet i forældrerådet. Tavshedspligten gælder under og efter endt arbejde i rådet.

2.​Kort gennemgang af forældrerådets opgaver.

-​Mads gennemgår kort forældrerådets opgaver.

3.​Orientering af Mads

-​Budget – Der er 17.000 kr. tilbage.

-​Børnetal – Mads informere om børnetallet frem til 1/8-24 og med en opfordring om at, hvis man kender nogle som vil have børn i børnehaven, så få dem herop til en snak om rundvisning.

Vi oplever stor interesse fra børn som skal starte i 2024.

-​Pædagogisk dag d. 31/10 – opfordring til at barnet holder fri og forældre måske kan komme og hjælpe vikarer med at varetage opgaverne i børnehaven denne dag. Det er en vigtig dag for personalet og en mulighed for at arbejde i dybden med vores pædagogik.

-​Møde for personale, forældreråd og bestyrelse d. 12/10 – påmindelse om at få datoen i kalenderen.

-​Forældrekaffe d. 26/9 14-16 – Ditte kommer og hjælper 😊

4.​Ferier

-​En grundlæggende snak om ferielukket i nogle uger om året

Meldingen fra forældrerådet er at det er helt fair hvis det bliver skrevet i vores velkomstfolder omkring børnehaven. Informationen er tilgængelige inden man melder sit barn ind så man er klar over det.

-​Forældrerådet tror ikke på det forringer vores attraktivitet i forhold til andre børnehaver.

-​Et forslag om hvis der et år er en uge hvor nogle forældre har problemer med pasning at man måske kunne lave en legekalender – hvem kunne tænke sig at få besøg?

-​Der snakkes om hvordan vi får mere præcise tilbagemeldinger omkring behovet for pasning i ferien.

-​Måske vi kunne lave en visualisering efter ferieåret på hvad vi kunne have fået til børnehaven, i stedet for spildte personaletimer i forbindelse med ferie.

5.​Grundlæggende snak om hvordan vi sikre børnehaven og børnetallet

-​Hvordan bliver i opmærksomme på os?

-​Det vigtigste er gode anbefalinger fra andre forældre.

-​Brande sig på noget specielt, hvordan skiller vi os ude? Helt få konkrete ting. Anders nævner vi måske skal være en naturbørnehave da vi er meget ude.

-​Dele indhold på Facebook. Forældre kan dele til deres venner.

-​Dele det på andre sociale medier.

-​Ny reklamefilm i børnehøjde, børneinterview.

-​Rengøring trækker ned ved folk. Kan vi vende den om? Fortælle hvorfor vi gør det med fokus på fællesskabet og at være en aktiv del af sit barns børnehave 😊

6.​Børnenes hus og indretning af det.

Mads og Nana spørger ind til hvad tankerne var bag hytten.

Det tiltænkt som et naturværksted, kreativt udeværksted med maling, klippe klister og til at spise i.

Anders hører om det har noget ved hans arbejdsplads, som de ikke skal bruge.

Ditte undersøger noget om vi kan arve noget fra Zoo.

Anders undersøger muligheden for fondssøgning til indretning af børnenes hus. (Terrarier, forstørrelsesglas, plakater osv.

Jesper undersøger ved Lions om de vil støtte med noget.

Vil gerne have trukket strøm til hytten. MT spørger August far Martin.

7.​Evt.

Pandrup Skole skal ikke bruges mere. Kan man overtage eller købe noget af det gamle udendørs legetøj som ikke er helt gammelt – Ditte undersøger.

Fælles julefrokost for børn og personale – forældrerådet står at arrangere og invitere til julefrokost.

Jonna informerer om at der i skolebestyrelsen snakkes der meget økonomi, vuggestue og branding af vores sted i øjeblikket.

Nyt møde aftales til torsdag d. 9. november kl. 17.

Mads Thomsen

Pædagogisk leder

Anders Pedersen

Forældrerådsformand

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning