Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 18. august 2020

Nyt fra skoleleder

 • Sanne fortæller, at vi foreløbigt er kommet godt igennem Coronaperioden. Både forældre, børn og personale har været samarbejdsvillige og omstillingsparate, hvilket har været så skønt at opleve.​

 • I forhold til PR skal vi fortsat lave reklame på FB og Instagram. Derudover har vi genoptaget kontakten med Lotte Kande, så vi satser på at lave en reklamevideo her i efteråret. Derudover skal vi igen blive gode til at reklamere i lokalavisen.
  ​ 

 • På personalesiden har vi fået to pædagogmedhjælpere: Lukas og Victoria. Som vikar for Helle har vi fået Kirsten, som er en erfaren pædagog.

 • Vi bruger voldsomt mange penge på rengøringsmidler og rengøringshjælp.
  ​ 

 • Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst. Sanne skal på kursus i arbejdsmiljø sidst i august. Vi har i forvejen Mads, som arbejdsmiljøkonsulent.
  ​ 

 • Vi er nødt til at aflyse skolefest, andespil og Julebazar. Det kunne være super fedt at lave en eller anden form for ”sammen-hver-for-sig-arrangement”. Hvis vi skal det, skal det gribes af nogen fra bestyrelsen eller forældrekredsen, for skolens ansatte har ikke ressourcerne i øjeblikket.​

Vi skifter revisionsfirma
​Vi har fået et fordelagtigt tilbud fra Brandt Revision.

Generalforsamling

I forhold til Generalforsamlingen står bestyrelsen for afviklingen af den. Mogens Gjerløv aflægger tilsynsførendes rapport, og BDO-revision gennemgår regnskabet. Vi sender snarest muligt en mail ud med information til forældre. Personalet opfordres til kun af sende Maibritt, Anette og Mads.
​ 

Investeringsplan

Investeringsplanen bliver pga. Corona ikke overholdt. Når vi har et overblik over vores udgifter i forbindelse med den, genoptager vi vores projekter.
​ 

Lønforhandling
​Sanne har startet med lønforhandlingerne med lærerne.

Nyt fra børnehaven
​Jonna bliver ved med at være bindeled til børnehaven. Børnehavens festival er udsat. SE-pengene til naturværkstedet kan overføres til foråret.
​ 

Udendørs fitness redskaber

Mulighed for udendørs fitness redskaber i samarbejde med sportsforeningen? Vi spørger skoleeleverne, hvad de kunne tænke sig af udendørs redskaber. Sven Aksel tager derefter kontakt med sportsforeningen.

Referat af seneste bestyrelsesmøde

Nyt fra skoleleder

 • Vi har haft besøg af Mammen Friskole, som gerne vil vide noget om, hvad vi gør i forhold til trivsel samt samlæsning og holddeling i indskoling. Dejligt besøg og skønt at vise skolen frem.
 • Sophie er blevet spurgt, om hun vil være her et år mere og lige nu ser det ud til, at hun bliver.
 • Jacob har en svær lungebetændelse og er minimum sygemeldt til og med uge 8.
 • Andreas bliver vikar mens Frederik er på barsel.
 • Vi har haft et nyt møde ang. Multihallen – kirken og forsamlingshuset har også vist stor interesse.
 • Kommunen har lavet en udregning på et evt. nyt klasselokale på vores loft. Vi arbejder videre med sagen.

Gennemgang af balance

 • Balancen gennemgås.

Daglig rengøring

 • Der bevilliges 2 timer ekstra om ugen til rengøring af toiletter og gange

Handlingsplan for hvordan de sociale klausuler opnås

 • Vi skal nu ikke kun lave sociale klausuler, men også lave en handlingsplan for disse klausuler.

Underskrivning forvaltningsmål

 • Hvert år i februar følger bestyrelsen op på forvaltningsmålene.

Nye støvsugere

 • Vi får Thomas til at reparere de støvsugere, vi har og beder ham om at tjekke dem hver 14. dag.

Personalehåndbog

 • Personalehåndbogen er blevet opdateret.

Lønramme lærer / ledere

 • Sanne skal i gang med lønforhandlinger med lærernes TR.

Evt.

 • Byggetilladelsen til Bålhytten i børnehaven er kommet, og Stine og Jonna søger fonde til selve bygningen.
 • Jonna og Tina arbejder i forbindelse med LOOP på at lave en velkomstpakke til nye tilflyttere. Skolen deltager.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2020

Nyt fra skoleleder

 • ​Tak for hyggelig sammenkomst ved Nytårstaflet. Alle medarbejdere er glade for formen på sammenkomsten og super glade for de flotte ord og gaver fra bestyrelsen.
 • ​Vi er lige nu på 108 elever. Ved skoleindskrivningen er der indmeldt 8 elever i 0. klasse 2020/21.
 • ​Frederik skal på barsel i 7 uger, og Andreas er ansat i hans vikariat.
 • ​Vi har fået 10.000 kr. fra Liv i By og Skole til Skolegårdsrock.
 • ​Jette HK og Sanne går i gang med at lave dokumenter klar til revisoren.
 • Til næste bestyrelsesmøde skal lønforhandlinger på som punkt
 • ​Personalehåndbogen skal opdateres. Sanne og Malene laver et forslag til revideret udgave, som de præsenterer for Anette, hvorefter den kan præsenteres for bestyrelsen.

Balance

 • ​I forhold til sidste års regnskab, ser det ud til, at vi kommer ud med et overskud.​

Revisor

 • ​Revisorfremlæggelse d. 1. april kl. 17.15 med efterfølgende bestyrelsesmøde.
 • ​Generalforsamling d. 21.4. kl. 19.00

Multihal

 • ​Torsdag d. 16. januar afholder Ingstrup Multihal møde. Her deltager udover skolen, forsamlingshuset, pensionistforeningen, kirken og muligvis efterskolen.

Skolegårdsrock

 • ​Vi skal have lejet en pavillon hos Nordjysk Teltudlejning.
 • ​Tanja vil gerne lave kartoffelsalat og frikadeller, som vi kunne sælge i en 30 minutters periode.

Nyt klasselokale

 • ​Sanne har rettet henvendelse til kommunen ang. det nye klasselokale. Vi afventer svar på, hvorvidt de vil stå som bygherre på det pågældende lokale.

Generalforsamling

 • ​Husk at indkomne forslag skal være skolen i hænde senest 1. februar.

Referat of bestyrelsesmøde d. 20 November 2019

​1.​Nyt fra skoleleder: Fejre koblingsprocent

 • Sanne har afholdt de fleste MUS samtaler. Uformel refleksiv snak uden referat. Glade medarbejdere.
 • Kloak i stykker i køkkenet. Slamsugning af en fedttank i skolegården. Hakkede op i et rør under et køkkenskab og fik skiftet et stykke. Kommunen dækker udgift.
 • I børnehaven skæres 100 pr. barn i tilskud i december og pr. januar stiger de igen med 150.
 • Børnehaven beder om nye cykler, dem får de.
 • Ang. ansøgning om tilskud på 10.000 til skolegårdrock intet nyt endnu fra kommunen.
 • Nyt gulv i lærerforberedelse.
 • Vi har fået endnu en bank, Kronjylland.
 • Vi får en ny pige i 7.klasse. Nu er der 18 elever i syvende.

2.​Gennemgang af balancen

 • Balance godkendt​

3.​Tillæg til generalforsamlings-referat:

 • Konstituering
 • Forslag at det er sekretæren skriver referat.

4.​PR – Pris på video

 • Blokhus medier 2 film a 20 sekunder til 11.000 til foråret. Vi bestiller dem.

5.​Godkendelse af budget

 • Godkendt med etablering af klasseloftslokale, og derved er underskuddet på -417.129

6.​Gennemgang og godkendelse af forvaltningsmål.

 • Det er godkendt

7.​Skolekreds status

 • 22 medlemmer. De har en stemme pr. betaling. Det er sat på årshjulet.

Evt. Skriv i månedsbrevet i januar og bed om indkomne forslag til generalforsamling og til støttekredsen​

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. Oktober 2019

1.​ Nyt fra skoleleder

 • ​Emneugen inden efterårsferien forløb godt. I forbindelse med undervisningen var alle elever ”forbi” alle lærere, hvilket var super. Dagsudflugten til Råbjerg Mile, Skagens Kunstmuseum og Grenen var et hit.
 • Jammerbugt Kommune sætter tilskuddet til børnehaver ned.
 • ​Vi venter med spænding på fastsættelse af koblingsprocenten. Lige nu ønsker Socialdemokratiet en koblingsprocent på 71, men vi håber på, at de øvrige partier kan forhandle sig frem til en højere procent.
 • Undervisningsministeriet har godkendt vores regnskab.
 • ​Sanne, Louise og Line har været på bestyrelseskursus, hvilket var godt og oplysende.

2. ​Gennemgang af balance

 • Balancen godkendes.

3. ​Forslag til investeringsplan

 • Sanne gennemgår de nuværende forvaltningsmål, og de genformuleres på næste bestyrelsesmøde.

4.​ Danaweb/PR

 • Danaweb, som står for vores hjemmeside, kan tilbyde at lave en søgemaskineoptimering.
 • ​Der indhentes tilbud på reklamefilm
 • ​Der er indhentet tilbud på radiospots
 • Til næste bestyrelsesmøde tages en beslutning om PR

5. ​Forældreengagement

 • Vi mangler folk til vores udvalg. Hvordan får vi flere forældre til at melde sig? Det er vigtigt, at opgaverne bliver meget konkret beskrevet, så folk kan overskue dem. Når vi ”annoncere” efter folk til fx julebazar, sendes en udspecificeret plan ud. Pengene fra de forskellige arrangementer skal øremærkes, så forældrekredsen altid ved, hvad pengene går til.

6.​ Nyt fra Børnehaven

 • Der er blevet valgt et nyt forældreråd

 • Øveskolen er startet i dag

7.​ Skolekreds

 • Malene skriver en kort mail, som Jette sender ud til de eksisterende medlemmer. Malene skriver et kort brev/reklame, som husstandsopdeles.

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. september 2019

1.​Nyt fra skoleleder

 • ​Før ferien fik vi kritisk mail fra vikarkassen, fordi vi havde brugt mange vikartimer. Sanne lavede en redegørelse, som påviste, at det høje fravær skyldtes Sannes knæ + Agnetes barsel.
 • ​Vi har haft godt opstartsarrangement med personalet med foredrag ved Ann E. Knudsen og efterfølgende fællesspisning.
 • ​Vi er 107 skoleelever nu, Magda rejser d. 15.9., 32 elever i Fritteren.
 • ​Sophie Aaya er ansat som pædagogmedhjælper.
 • ​Vi har haft legepladsinspektion, og vi fik nogle få anmærkninger, men ikke noget af betydning.
 • ​Forarbejdet til Vedligeholdelsesdag er gået i gang.
 • ​Lejrskolerne i den forgangne uge er gået rigtigt godt.
 • ​Vi har haft vandskade i gymnastiksalen, men tiltag er lavet i forhold til at forhindre, det sker igen: Ny nivellering af indkørsel ved gymnastiksal samt rensning af tagrender.

2.​Gennemgang af balance

 • ​Den reviderede balance godkendes.

3.​Forslag til investeringsplan

 • ​Sanne redegør for de ønsker, der er til investeringer. Til det kommende år indeholder de bl.a. udskiftning af flere gulve, bålhytte til børnehaven (næste år), træterrasse i skolegård (er sat i værk), materialer til naturfag. Det giver samlet set en investering på ca. 330.000 kr. Hertil kommer et akut ønske om at omdanne kopirummet til et kombineret forberedelsesrum/sekretærkontor. Der bliver umiddelbart givet grønt lys til med det samme at gå i gang med kopirum og indkøb af naturfagsmaterialer

4.​PR-plan

 • ​Bo undersøger prisen på en radioreklame, Sanne undersøger busreklame, Malene tjekker filmpris hos Delsted.

5.​Budgetkursus

 • ​Sanne og Jette HK tager på budgetkursus i slutningen af oktober.

6.​Plan for forhandling ang. forlængelse af lejekontrakt

 • ​Vi udskyder forhandlingerne lidt, idet lejekontrakten først udløber i 2024.

7.​Bestyrelsens roller

 • ​Sanne minder om tavshedspligt, diplomatisk sans osv., når man er medlem af bestyrelsen. Husk at man, når man taler med andre, i første omgang er bestyrelsesmedlem og ikke forælder. Man lytter og bringer med tilbage til bestyrelsen uden først at tage stilling som enkeltperson.

8.​Madpolitik

Tanja er blevet kontaktet af flere forældre, der ikke kan finde den røde tråd mellem børnehavens og skolens madpolitik. Jonna tager punktet med til næste forældreråd. I forhold til madpakketid skriver Sanne og Malene en forældremail, hvori det fortælles, at vi i den kommende tid har fokus på madpakker: At børnene får taget deres madpakker op, at de spiser, og at de efter de ti minutter tager deres resterende mad med ud i skolegården.​

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning