Kontakt skolen på  50 70 33 24 - SFO på  50 70 33 34 - børnehaven på  22 39 33 44

REFERAT 23/8-2018

Skolebestyrelsesmøde

Ingstrup Trivselsskole

Torsdag 23. August 2018 Kl 17.15

Deltagere: Susanne Dragsbæk Rasmussen, Malene Krogh, Eva Mortensen, Lars Schroeder, Bo Juel Henriksen Tanja Meulengracht Gundersen, Jonna Jensen, Tina SimoniAfbud: Sven Aksel SvenningsenReferat1.Nyt fra skoleleder

Nyt skoleår er startet med 109 elever og 17 børn i børnehaven, samt fire nye medarbejdere. Positiv feedback fra børn og voksne omkring opstart med nye medarbejdere.

1. november tager alle medarbejdere på kursus med overnatning på Skallerup Klit. Der vil torsdag være forældreundervisning. Plan laves klassevis på kommende forældremøder.

2. Tilsynsførende

Behov for valg af ny tilsynsførende, der er sendt indkaldelse ud om valg onsdag d. 29. august.

Bestyrelsen og skoleledelsen har foreslået Mogens Gjerløv som ny tilsynsførende.

3. Legeplads

Der er indhentet tilbud på fornyelse af legeplads inkl. Renovering af rutsjebane, nyt gyngestativ, spinnere og hængekøjer. Tilbud godkendt af bestyrelsen.

Arbejdet påbegyndes i løbet af efteråret

4. Hjemmeside

Der er behov for en ny hjemmeside. Seneste tilbud inkludere en 2-årig supportaftale.

Bestyrelsen godkender det indkomne tilbud på hjemmeside.

5. Elevråd

Elevrådet består af 14 elever, der afholdes møde hver 4. onsdag. Forslag fra elevrådsmøderne tages med på næstkommende lærermøde.

6. Gulv

Næste etape af nyt gulv bliver i 1. kl.

7. Skolegårdsrock

Datoen for Skolegårdsrock 2019 er d. 24. maj.

Der er denne gang skrevet kontrakt med Søs Fenger

8. Indkøb af nye cykler

Ikke aktuelt

9. Bestyrelseskursus d. 18/9

Der afholdes bestyrelseskursus tirsdag d. 18/9.

10. Dør til gymnastiksal

Lars har indhentet tilbud på etablering af nødudgang ved gymnastiksal. Seneste brandøvelse viste behov for at arbejdet påbegyndes snarest. Der er afsat penge på budget til etablering.

11. Evt.

Der er behov for reparation af trappe ved Krea-lokalet.

Forældrehenvendelse vedr. udvælgelsen af børn til diverse arrangementer. Personalet vælger fra arrangement til arrangement, hvilke børn som f.eks. skal byde velkommen. Udvælgelsen sker med fokus på at alle får en god oplevelse.

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.6.2018

 1. Nyt fra skoleleder:
 • Legepladsen er færdig, men der er stadig lidt utilfredshed med belægningen. Sanne laver en inspektion med Nikostine-manden.
 • Vi kan nu få tilskud fra. 1.4. til de øveskolebørn, der starter i Fritteren. Vi lader dog i første omgang vores børn blive i børnehaven om formiddag og så gå i Fritteren om eftermiddagen, for det er en god overgangsordning.
 • Vi ”mister” nogle elever i kommende 9. klasse, men eftersom vi har holddeling med kommende 7./8. klasse, er det ikke noget problem.
 • Lønforhandlingerne og husaftalerne med lærerne er på plads.
 • De nye lærere Birgitte og Frederik er begge ansat i 80% stillinger – Frederik kommer dog til at arbejde i fuldt skema, så vi kan dække støttetimer og fredagstimer selv.
 • Det fungerer super godt med ny sekretær
 • Tilbud på gulv i Fritter er modtaget, og Sanne siger ja tak til, at det bliver lagt i ferien.
 • Kommende 4./5. får nye møbler efter ferien.
 • Der er styr på lydisolering til kommende 7./8. klasse. Det bliver sat op af forældre til hovedrengøring.
 • Sanne køber nyt el-klaver til morgensang.
 • Trivselsbørnehaven og Fritteren holder fortsat åbent Grundlovsdag.
 • Der er pædagogisk døgn for hele det faste pædagogiske personale d. 1.11., hvor kommunikation og optimering af skiftet fra børnehave-skole og overgange i det hele taget vil være på dagsordenen. Denne dag er der brug for forældreundervisning/pasning/. Det vil være oplagt at tage fx på virksomhedsbesøg.
 • Forsøgsordning: Fremover forsøger vi med fast tid på bestyrelsesmøder kl. 17.15-19.15

 1. Skolegårdsrock:
 • Skolegårdsrock var på alle måder en succes. Der var dog lidt udfald med lyden, som man undersøger, hvordan man kan undgå næste år. Tid og sted passer fint. Der var mange mennesker og god opbakning. Vores børn opførte sig fantastisk og var hjælpsomme og gode kammerater. Forældrene leverede en super indsats.
 • I forhold til boderne er det en fordel, at man laver én stor bod til slik, sodavand, is m.m. med fx fire køer og derudover en separat bod med pølser og øl.
 • Man bør sætte træskilte med plakater op i vejkanten rundt omkring i sommerlandet.
 • Vi skal have sat skilte op med rygning forbudt i skolegården og med anvisninger på, hvor man så kan ryge.

 1. Fremtidsperspektiver:
 • Personale og bestyrelse mødes d. 12.2. kl. 16-20 og holder visionsmøde ang. værdier m.m.

 1. Økonomi:
 • Ved hvert bestyrelsesmøde gennemgår Sanne det aktuelle regnskab og informerer om balancen.

 1. :
 • Sanne tjekker, om vi pga. øget medarbejderstab skal have en arbejdsmiljørepræsentant.
 • Elevrådet har ikke været aktivt i dette skoleår, fordi Malene ikke har haft overskud til det pga. Sannes fravær.
 • Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at komme på bestyrelseskursus. Malene ringer og spørger Peter Mondrup, om der kan laves et nordjysk kursus. Hvis ikke tager et par stykker fra bestyrelsen af sted til Vinderup
 • Malene tager kontakt til kommunen og spørger om opstibning af parkeringsplads.

Referat bestyrelsesmøde d 1.5.2018

1.Nyt fra skoleleder.

4 nye elever i løbet af maj måned.

Skolekor fortsætter i skoleår 18/19 i samarbejde med Jammerbugt Kulturskole på samme vilkår som i dag.

Legeplads og underlag er snart færdigetableret, mindre justeringer nødvendige inden helt færdig.

SE Vækstfonden har givet tilskud på 75.000 kr. til legeplads.

Snart fuld bemanding på personalesiden igen.

Borgerhus klar til indflytning. Der indhentes tilbud på maling af lokale i den gamle skolebygning.

 1. Skolegårdsrock.
Planlægning af boder er på plads.

Efterskole vil gerne lave en bod til fordel for SOS Børnebyerne.

 1. Organisation i administrationen
Der er behov for flere timer til administration, evt. kombineret med vikartimer.

Malene Krogh ansættes pr. 1-8-18 som vice-skoleleder.

 1. Lønpulje skal afsættes, da forhandlinger skal påbegyndes start maj
Sanne forhandler med TR om en eventuel kommende lønstigning.

 1. Ansættelsessamtaler den 22. maj.
Jonna + Lars deltager i ansættelsesudvalg
 1. Skolemøbler
Der mangler skolemøbler pr. 1-8-18. Der indhentes tilbud herpå.
 1. Nyt gulv i fritter
På budget afsat penge tl renovering af gulv i Fritter. Der bliver indhentet tilbud på renovering af gulv i sommerferien.
 1. Brandtilsyn / Brand skakt ved gymnastiksal.
Brandtilsyn – grundet nyt regulativ må der ikke overnattes på skolen efter 30. juni, medmindre der sker yderligere tiltag. Muligt at overnatte i gymnastiksal når branddør er etableret + nødbelysning. Lars indhenter tilbud på brandskakt.
 1. Lyddæmpning krea
Behov for lyddæmpning i gammel krea-lokale inden brug som undervisningslokale. Afsat penge på budget hertil.
 1. Kalender, bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder sættes fremover på skolekalenderen.

Sidste møde i dette skoleår er 13-6-18 kl. 18

Mødedatoer skoleår 18/19:

20-8, 18-9, 24-10, 22-11, 7-1, 5-2, 13-3, ?-4 9-5, 18-6.

GENERALFORSAMLING Ingstrup Trivselsskole og børnehave
Tirsdag den 17. April 2018 kl. 19.00

Referat:

1. Valg af Dirigent. Ole Nørgaard

2. Bestyrelsen aflægger beretning. Se vedhæftede

3. Skoleleders beretning. Godt og vel 100 elever næste år – der er stor fokus på at nærhed er fortsat det vigtigste. Ny lærer skal ansættes på 80% samt en barselsvikar til næste skoleår. Gode arrangementer igennem hele året, der giver ejerskab hos børn og midler til bla. ny legeplads. Skolegårdsrock en kæmpeoplevelse for alle. Vi må aldrig tage tingene for givet, vi har et fantastisk sted med alt hvad det indebære. Vores fællesskab og samhørighed er noget helt unikt. Tak til bestyrelse, personale, frivillige, forældrene og Malene for hendes store indsats i Sannes fravær. Sanne glæder sig til næste skoleår med elever fra 0. til 9.kl!

4. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering 570.000 kr i overskud – vi har bla. brugt penge på at renovere skolekøkken og gulve men det afskrives over en årrække (430.000kr) så det reelle resultat er 140.000 i overskud.

5. Tilsynsførendes beretning. En sand fornøjelse at føre tilsyn. Startede med morgensang god stemning og information om dagen. Først 0.kl i gymnastiksalen. 2. kl. dansk foregik med læsning på gulvet. 3-4kl til emne natur og teknik udenfor med planteklasser. 5.kl. tysk med mange fysiske aktiviteter der hjælper indlæring. Alle godkendt og lever op til folkeskolens formål.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. På valg er Jonna Jensen og Benthe Balling Hvid– Jonna Jensen modtager gerne genvalg. Tanja Meulengracht Gundersen stiller op og er valgt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. Lene Albertsen og Sven Aksel Svenningsen er på valg – Sven Aksel Svenningsen modtager gerne genvalg. Bo Juel Henriksen stiller op og er valgt

8. Valg af suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. Suppleanter Lotte Jørgensen er valgt for forældrekreds og Maria Jensen er valgt for skolekredsen.

9. Forslag til vedtægtsændring: Stemmeret til børnehaveforældrene. Ændring er godkendt på generalforsamling – skal endelig godkendes på extraordinær generalforsamling.

10. Indkomne forslag. Der er ingen forslag, men det nævnes til næste år skal frist for indkomne forslag ændres til et senere tidspunkt.

11. Eventuelt.
Dorthe: Er der en plan næste skoleår nu er der op til 9kl næste år – hvor stor skal skolen være? Sanne og personale vurderer og ved hver enkelt henvendelse barnets tarv samt den eventuelle klasses sammensætning.
Jens-Peter: Skolegårdsrenovering – er skraldespandene taget med i planen. Det er planer om et hegn der skal afskærme. Pedellen er på opgaven.
Tenna: Udflugt planlagt i stedet for Livø? Der er ingen konkrete planer for hele skolen. Line Funch har samlet en gruppe der vil arbejde med en tur for alle.
Uffe: Foreslår kontakt til teknisk skole til at lave noget af det praktiske arbejde, Sanne tager kontakt. Malene nævner desuden, at vi skal huske at bruge vores lokale håndværkere der støtter op om og sponsorere skolen
Anette: Skolesvømning? Der bliver fremadrettet 8 ugers svømning på mellemtrinnet med start fra skoleår 18/19.
Sæbekassedag stor succes – må gerne gentages!

Konstituering af bestyrelse

De nye medlemmer Bo og Tanja er blevet underrettet om tavshedspligten

Eva Mortensen formand
Jonna Jensen næstformand
Bo Juel Henriksen Kassér
Tina Simoni Sekretær

Skolebestyrelsesmøde
Ingstrup Trivselsskole Tirsdag 10. April 2018 Kl 17.15

Deltagere: Repræsentant fra BDO, Sven-Aksel Svenningsen. Susanne Dragsbæk Rasmussen, Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Tina Simoni, Benthe Hvid
1. Regnskab: Gennemgang af 2017 regnskab ved BDO flot regnskab igen. Overskud skyldtes stor stigning af elever og børnehavebørn.
2. Nyt fra skoleleder: Intet nyt
3. Nyt fra børnehaven: Mange børn 30 børn til juni, det giver nogle udfordringer med pladsen, en sag der arbejdes på, men andre/nye møbler. Andreas og Bente stopper i børnehaven. Pædagogisk tilsyn i februar var meget imponerede: Heldagstur planlægges til august. Desuden arbejdes der på et musikforløb til efteråret med Thea, samt et førstehjælpskursus i børnehøjde. Hvetbo Lions er ansøgt om Zoo tur, svar til sommer
4. Evt: Ændring i vedtægter til 2019 – man skal have været med i skolekredsen i en længere periode (defineres) for at stille op til bestyrelsen.

Skolebestyrelsesmøde d. 20.4.18:

1.Nyt fra skoleleder. Hoveddør i den gamle bygning skal skiftes, kommunen vil formentlig betale for en ædeltræsdør og arbejder på en løsning. Malene har fået tilbud på en reklamefilm på 30-50sek om vores ind og udskoling fra Lotte Kande pris 13000kr hvis nødvendigt bevilliges ekstra 5000 kr til opløsning. Godkendt af bestyrelsen.
Ny elev i 3kl Anine. Malene har deltaget i et møde om liv i by og skole. Malene vil med Inger Dueholm arrangere et fællesarrangement mellem Saltum og Ingstrup om fælles idrætsdag for 3-5kl. Sanne status, hun prøver med 15 timer ugen efter Påske stadig fordelt på tre dage. Revisor var på besøg i dag alt ok
2. Skolegårdsrock. Slik/isbod (Lene, Eva) Kaffe/kage bod (Jonna), Øl og sodavandsbod (SA?) der skal købes ekstra kasser øl så man ikke åbner et anker til sidst Pølser/grill (Merete og evt Kenneth?) Popcorn (Karina)
3. Generalforsamling. Annoncen er godkendt. Jonna genopstiller. Lene og Benthe ønsker ikke genvalg. Sven-Aksel vides ikke endnu.
4. Vedtægter – da der skal ændres i vedtægterne, var det måske en ide at se, om der er flere steder, der skal ændres (når der alligevel skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Se internt referat.
5. Stillingsopslag. Bliver først slået op efter konflikt. To stillingsopslag først fast 80% fuldtidsstilling, tre uger senere 80% barselsvikariat (Agnete skal på barsel efter sommerferien). Forventer begge stillinger besat inden skoleferien.
6. Lockout. Skolen er ikke udtaget til strejke. Sanne og Malene er ikke logoutet ifølge friskoleforeningen. Skolebetaling fortsætter som udgangspunkt.
7. Hjemmeside. Malene har været i kontakt med tre firmaer vedr hjemmeside og afventer fortsat tilbud fra det ene.

8. Brand skakt ved gymnastiksal. Lars har ikke hørt fra Ingstrup Entreprenør. Lars indhenter tilbud fra to andre til næste møde
9 Evt North Shore Surf’s sauna evt samarbejde, Trivsels-Trail – hjælpere. Lars tilbyder at tage billeder til salg ja tak!, Punkt til møde 1.5 puljeafsætning til lønforhandling.Bestyrelsesmøder lagt fast i kalender – tag det op igen efter konstituering.

Skolebestyrelsesmøde Ingstrup Trivselsskole
onsdag d.15. februar 2018 kl. 17.15

Deltagere: Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Kenneth Dunker, Benthe Hvid, Sven Aksel Svenningsen

1. Malenes beretning. Sanne starter op i uge 9 med 2.5 timer tre dage om ugen. Vi kan ikke bruge efterskolens fysiklokale på faste tidspunkter til næste år. Anette arbejder på en løsning, så vi kan lave undervisningen her på skolen. Arbejdet er begyndt med at omdanne det gamle borgerhus til et ”krea-hus”. Malene arbejder på at lave en ny bestilling til træningsdragter – samme som sidst. Sanne og Malene foreslår at det skal laves en reklamevideo for indskoling på Trivselsskolen. Desuden vil Malene få tilbud på ny hjemmeside. Malene har booket svømmehallen i Løkken til mellemtrinet næste skoleår 10 gange.

2. Stemmeret til børnehaveforældrene.PT har børnehaveforældre ingen stemmeret. Det skal ændres i vedtægterne. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d 1.5 kl 19
3. Elevantal på skolen. Det er bestyrelsens holdning at elevtallet på skolen skal lægge på omkring 100 elever plus minus.
4. Skoleboden. Der har været en del forglemmelser efter jul.
5. Legeplads. Malene sætter i gang. Jonna har søgt SE vækstpuljen om 75.000,00.
6. Dør i gymnastiksal. Lars tager fat i John igen for at få tilbuddet på skrift
7. Manglende Betalingsprocedure. Bestyrelsen har gennemgået og vedtaget forslag til procedure.
8. Evt
Jonna referat fra børnehaven det går godt mange børn. Der har været tilsyn fra kommunen og alt var godkendt med pil op af. Pædagogisk dag i Marts. Førskolesamtaler afholdes før jul, trivsels samtaler tilbydes måneden barnet er født.
Eva Jammerbugt har en pulje på 50.000,00, skulle vi søge nogle af pengene. Måske til ”sæbekassebilsræsarrangement”
Punkt til næste møde: Skolegårdsrock fordeling af boder/opgaver.
Kenneth Dunker har valgt at træde ud af bestyrelsen. Jonna tager fat i Tina Simoni (førstesuppleant)
Næste møde 20.3.18 17.15

Skolebestyrelsesmøde Ingstrup Trivselsskole
onsdag d.10. november 2018 kl. 17.15

Deltagere: Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Kenneth Dunker, Benthe Hvid

1. Nyt fra skoleleder, herunder info om skolekøkken budget: I samarbejde med Åbybro Friskole har vi hyret Anette Prehn til at komme og holde foredrag d 10.8. til pædagogisk dag for alt personale. Dagsudflugt d 2. februar for hele skolen til DGI nordkraft. Regeringen har sat koblingspunkt op fra 75 til 76% på landsplan. Julebasar: ikke et fuldstændigt overblik over overskuddet endnu. Skolekøkkenet er færdigt super flot! Har kostet ca. 340.000,00 inklusive gulve.
Personale: Mette er blevet sygemeldt med hjernerystelse, Malene har fundet en vikar, der kan tage alle timer, til hun er retur. Mona er stoppet i Børnehaven, og Bente Gården er startet i stedet. Nanna er blevet ansat som musiklærer, indtil Sanne er klar. Vanessa hjælper til på skolen, når det er muligt for hende. Sanne forventer opstart omk. d 1.2. på deltid. Skoleindskrivning: der er 13 elever indskrevet til skolestart 2018! Pt. har vi desuden Cecilie fra Norge i skoleprøvning i 5. kl. Thomas Buttenschon spiller til skolegårdsrock, pris 31000,00 kr. Skolekor er startet på skolen med 20 deltagere. Skoletoiletter er blevet fikset lidt op, for at de skal virke mere indbydende.

2. Legeplads. Vi har hentet flere tilbud – Nikostine er billigst. Inden vi sætter noget i gang, afventer vi det færdige regnskab for 2017. Jonna vil forsøge at søge penge til projektet gennem SE Energy. Vi forsøger at have det færdigt, inden Skolegårdsrock.

3. Generalforsamling d.17.4. Vi inviterer til et glas vin og snacks i det nye skolekøkken kl. 18.30 for alle interesserede.

4. Støttekreds: Inger Ottesen og Malene informerer støttekreds medlemmer om generalforsamlingsarrangementet.

5. Hvordan håndteres mails sendt til bestyrelsen? Formanden skal tilstræbe at besvare alle mails sendt til bestyrelsen indenfor 48 timer.

6. Hvordan arbejder skolens TR og bestyrelsen sammen? Samarbejdet skal være åbent og konstruktivt, når behov opstår, kontakter TR bestyrelsen og deltager som punkt 1 på bestyrelsesmøder. For at sikre det gode samarbejde afholdes et arrangement for alt personale og bestyrelse en gang årligt.

7. Kunstudstilling? En super ide, dog er der allerede mange arrangementer, der trækker på forældrene og personalet. Man kunne evt. involvere støttekredsen på et senere tidspunkt til at arrangere. Lene vil gerne være med til at arrangere i samarbejde med andre.

8. Rampe ved kommende branddør i gymnastiksalen. Lars har talt med John Hejlesen, han forventer at kunne være færdig i slutningen af januar – forventet pris er kr. 20.000,00.

9. Aflåst cykelskur er det aktuelt for de børn, der kommer udefra og har deres cykler til at stå på skolen i længere tid? Man kunne sætte et gitter op ved et af cykelskurene.
Næste møde d 15.2. kl. 17.15

Skolebestyrelsesmøde Ingstrup Trivselsskole
tirsdag d.14. november 2017 kl. 18.30

Deltagere: Sven Aksel Svenningsen, Lene Albertsen, Lars Schroeder, Eva Mortensen, Jonna Jensen, Malene Krogh, Kenneth Dunker, Benthe Hvid

Dagsorden
1.Nyt fra Malene. Anette og Mads nye medarbejdere er faldet godt til. Åbent skolearrangement gik godt. Flere familier kom på besøg, og en elev Albert er indskrevet startet i 3. kl. Andespil er afholdt godt arrangement og 7000kr er tjent til skolen! Helle er opereret og Maibritt holder ferie i ca. 3 uger, inden har hun dog lavet en vikarplan til børnehaven, så det kører godt. Dør i gymnastiksal er blevet fikset af Mogens Dueholm.

2. Annonce skoleindskrivning. Annoncen koster 8000 kr., bestyrelsen vælger ikke at sætte en annoncen i avisen dette år, og i stedet reklameres på FB – måske kan vi få en historie med i avisen hvor indskrivning kan nævnes.

3. Opfølgning skolekøkken + legeplads. Kenneth har kontakt til Elektriker (Elgården) og VVS (Kaas Pandrup). Nedrivning weekend uge 48, Kenneth finder hjælpere. Nyt gulv koster 33000kr og maling koster omk. 8000kr – godkendt af bestyrelsen.
Vedr. legeplads. Jesper Sørensen kører jord på ved rutsjebanen, når der bliver mere tørt. Desuden informerer Makene og Kenneth om at firmaerne, vi har kontaktet vedr. legeplads har ikke villet møde op. Jonna foreslår Nicostine, Stenum Friskole arbejder sammen med dem Malene ringer og siger ok til Maler og Gulvmand og Malene kontakter Nicostine.

4. Generalforsamling. Vi sigter efter 16-20 april, Lene tager fat i revisoren Lene melder tilbage til bestyrelsen

5. Dør i gymnastiksal ved Lars. Punkt på til næste møde

6. Diverse underskrifter. Brev modtaget fra Sparekassen Vendsyssel til underskrift af bestyrelsen.

7. Ekstrabevilling til børnehaven. Grundet flere børn i børnehaven indtil 1. april skal der bevilliges flere timer til børnehaven. Jonna, Maibritt og Malene skal mødes og gennemgår planen. Jonna får mandat til at godkende på bestyrelsens vegne.

8. Godkendelse af budget. Budgettet er gennemgået og godkendt af bestyrelsen

9. Lønregulering.

10. Efterbetaling 2017. Da vi har fået flere børn i skoleåret 2016/2017 ser det ud til at skolen vil modtage kr. 247.000,00 i efterbetaling.

11. Evt.
Malene: Hun har modtaget en mail vedr. børnehavetilskuddet, hvor det nævnes at tilskuddet vil blive nedskåret med kr. 273,00 pr. elev pr. måned grundet decentralisering.
Jonna. Støttekredsen: Malene kontakter Inger Ottesen. Måske skulle vi gøre mere ud af generalforsamling og invitere støttekredsen
Benthe: Har Ole som TR fået svar? Sven Aksel svarer Ole

Punkt til næste møde hvordan håndteres mails sendt til bestyrelsen?

Punkt til næste møde hvordan arbejder Skolens TR og bestyrelse sammen

Næste møde d 10.1.2018 kl. 17.15

Kontakt skolen eller børnehaven

Har du spørgsmål omkring indmeldelse til skole eller børnehave, så udfyld formularen, og du vil snarest få svar.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt

Ingstrup Trivselsesskole og -børnehave

​Præstegårdsvej 26

​9480 Løkken

Få rutevejledning

☎ Skolen: 50 70 33 24

☎ SFO: 50 70 33 34

☎ Børnehaven: 22 39 33 44

CVR: 33550995 ​

Præstegårdsvej 26, 9480 Løkken - Få rutevejledning