Fagplan for sløjd

Slutmål for sløjd

Efter 6. klasse

Design og produkt
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
• gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering
• vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel
• formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur
• eksperimentere med materiale, form, farve og funktion
• fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.

Materiale- og værktøjskendskab
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
• vælge og bruge værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt
• kende og efterleve sikkerhedskrav for værktøj og maskiner, der indgår i undervisningen
• afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ og metal
• forholde sig til arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdsprocesser
• forholde sig til miljø, herunder bæredygtighed, ved materialevalg og bearbejdelse.

Kulturteknikker
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
• anvende nutidige teknologier
• anvende teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer
• drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis
• forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund.

Skabende processer
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at
• udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde
• arbejde i en kreativ arbejdsproces
• vurdere egen arbejdsindsats.

Undervisningsplan

Design og produkt
Eleverne opøver færdighed i at planlægge og gennemføre arbejdsforløb fra inspiration og idé til planlægning, udførelse og evaluering. Det er vigtigt at understrege, at hele designprocessen ikke behøver gennemløbes hver gang, da eleverne gradvist skal indføres i at gennemføre et forløb fra idé til præsentation af produktet.
I arbejdet inddrages elevernes kendskab til, hvordan forskellige tidsaldre og kulturer har formgivet ting, og eleverne opmuntres til at sætte deres personlige præg på produkterne. Der fokuseres på de skabende og kreative processer og på arbejdet med at eksperimentere med materiale, form, farve og funktion.
Eleverne skal arbejde med at
• gøre brug af forskellige former for inspirationskilder, fx den kendte omverden, ekskursioner, internettet, litteratur og andre kulturer
• undersøge og vurdere professionelt udformede produkter
• udforme skitser og modeller til brug for arbejdsprocessen
• planlægge og overskue arbejdsprocesser med opmærksomhed på egne færdigheder og vejledningsbehov
• dygtiggøre sig inden for arbejdsprocessens delfaser og afprøve forskellige former for bearbejdning og værktøjsanvendelse
• beskrive og evaluere proces og produkt.

Materiale og værktøjskendskab
Det centrale i dette område er, at eleverne tilegner sig færdigheder i korrekt brug af værktøj, maskiner og andre tekniske hjælpemidler samt får erfaring med og kendskab til de almindeligste materialers egenskaber og muligheder. Desuden skal eleverne lære at forholde sig bevidst til arbejdsmiljø og miljø og ressourceforhold i øvrigt.
Eleverne skal arbejde med at
• anvende almindeligt værktøj og de til elevbrug godkendte maskiner samt andre teknologiske hjælpemidler, hvor dette vurderes relevant
• få viden om risikomomenter ved brug af værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler
• bearbejde forskellige typer materialer, fortrinsvis træ og metal, med korrekt værktøj
• anvende korrekte faglige ord og begreber for værktøj og materialer og kunne vurdere, i hvilken sammenhæng disse kan anvendes
• indøve korrekte arbejdsstillinger og gode arbejdsvaner
• forholde sig bevidst til økologisk bæredygtighed og menneskelig udnyttelse af naturens ressourcer
• udvikle en bevidst og ansvarlig holdning til arbejdsmiljøet.

Kulturteknikker
Det centrale i dette område er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder i at anvende såvel moderne teknologi, traditionelt håndværktøj samt praksisformer fra historiske perioder og andre kulturer i produktfremstillingen.
Eleverne vil igennem undervisningen erfare, hvorledes det traditionsrige håndværk har udviklet sig og påvirket vor kultur og levevilkår. Herudover vil de stifte bekendtskab med eksempler på håndværksmæssige traditioner fra andre kulturer.
Eleverne skal arbejde med at
• fremstille og efterligne forskellige genstande fra udvalgte kulturer og historiske perioder
• anvende både moderne og traditionelle bearbejdningsmetoder og teknikker i produktfremstillingen
• opnå indsigt i, hvorledes forskellige samfunds beherskelse af håndværk og skabertrang har sat sine tydelige historiske spor
• undersøge, hvorledes ting, som vi dagligt omgiver os med, er eksempler på menneskets skabertrang.

Skabende processer
Det centrale i dette område er, at eleverne indtager en eksperimenterende holdning til udformningen af produkter i forskellige materialer. De får mulighed for gennem det skabende arbejde at udtrykke sig personligt i en æstetisk arbejdsproces.
Eleverne skal arbejde med at
• skabe skulpturelle og billedmæssige udtryk i forskellige materialer
• eksperimentere med materialers anvendelses- og udtryksmuligheder
• eksperimentere med materialer, formgivning og design
• formidle personlige holdninger gennem produktets form, farve og funktion
• forholde sig til sammenhængen mellem idé, håndværk og produkt
• beskrive, forklare og vurdere egen arbejdsindsats.

På Ingstrup Trivselsskole er sløjd en del af faget Krea, hvor sløjd indgår som fagligt område ligesom håndarbejde og hjemkundskab. Eleverne har Krea i 4.-7. klasse. Vi bruger desuden sløjdteknikker til temauger som fx Indianerugen, hvor der bl.a. blev fremstillet træbestik og buer.