Pædagogisk Grundlag

Pædagogisk grundlag for Trivselsbørnehaven.

 Personale

Pædagogisk leder, 37 timer

1 pædagog, 35 timer

3 pædagogmedhjælpere på deltid

 

Der vil i perioder være personer i børnehaven, der er i jobtræning/aktivering og praktik.

 

Vi er normeret til 30 børn i alderen 2,11 til 6 år med normeringstal 5,06 personaletimer pr. barn pr. uge.

 

På lige fod med Jammerbugt Kommunes øvrige institutioner samarbejder vi bl.a. med talepædagog, psykolog og sundhedsplejerske m.m. Så vi kan tilbyde en optimal og målrettet indsats over for børn m. særlige behov. Børn der har brug for særlig støtte til udvikling og læring.

 

Hvem er vi?

Ingstrup Trivselsbørnehave er en privat børnehave under Ingstrup Trivselsskole. Det vil sige, at skolelederen er øverste leder i børnehaven, samt at bestyrelsen på skolen også er bestyrelse for børnehaven. I børnehaven er der et forældreråd bestående af Pædagogisk leder, 1 medarbejder- repræsentant, samt 3 forældre. Forældrerådets medlemmers navne hænger på opslagstavlen i børnehaven.  Forældrerådet holder møde 4 til 6 gange om året og arbejder ud fra gældende vedtægter.

 

Vi lever til en hver tid op til Jammerbugt Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

 

Vores dejlige børnehave har til huse lige ved siden af skolen i en forhenværende lærerbolig, og vi har indgang fra skolegården. Børnehaven er præget af ”hjemlige” omgivelser med små hyggelige rum og en overetage med stue, tekøkken og værelse.

Legepladsen har en dejlig og spændende baghave med masser af træer og højt græs, og foran børnehaven har vi legetøjsskur, sandkasse m. klatretårn, cykelbane, legehuse, bålplads og overdækket terrasse med tilhørende værkstedsskur.

 

Åbningstider

Mandag – torsdag: 6.20 – 16.50.  Fredag 6.20 – 16.20.

 

Hver morgen og sidst på eftermiddagen er vi sammen med Fritteren her i børnehaven, og der vil på de tidspunkter også være personale fra Fritteren i børnehaven, ligesom de også på nogle tidspunkter indgår i vagtplanen. I forbindelse med ferier og lign. er vi sammen med Fritteren hele dagen.

 

 Børnehavens ferie og ”lukkedage”:

 1. dec. og Grundlovsdag har vi lukket.

 

I forbindelse med de gængse skoleferier, vil I få en seddel med hjem, hvorpå I skal skrive på, om barnet kommer, – og i hvilket tidsrum eller om I holder fri. Af hensyn til arbejdsplaner, samt personalets ferie/afspadsering, bedes I gøre dette indenfor den afsatte tidsramme. Hvis vi ikke får en tilbagemelding inden for tidsrammen, vil vi betragte det som, at barnet ikke kommer i børnehave.

 

Der er ikke nødvendigvis pædagogisk personaledækning i skolernes ferier.

 

Børnehavens profil

Trivsel og udeliv er børnehavens nøgleord/varemærke.

Vi vil i tråd med skolen have det mål, at alle føler sig velkomne i Trivselsbørnehaven, og at børn og personale er glade for at komme i børnehave hver dag. Børnehaven vil i et positivt og engageret miljø tilbyde børnene en tryg og harmonisk hverdag med leg, nærvær, udvikling og læring. Vi vil vægte et positivt og åbent samarbejde mellem hjem og børnehave.

 

Børnehaven skal gennemsyres af udeliv, hvor vi tænker udelivet ind i alle aktiviteter. Udelivet skal være vores vigtigste pædagogiske rum b.la. fordi:

 • Vi vil videregive glæden ved at være ude.
 • Vi vil benytte os af de muligheder, der er af læringsprocesser i naturen, der omgiver os.
 • Vi får et højt fysisk aktivitets/bevægelsesniveau.
 • Vi bliver bombarderet med utallige sanseoplevelser.
 • Vi har højt til loftet, der er ro og ingen støj.
 • Vi får et sundt forhold til det at færdes i- og bruge naturen.

 

Vores uderum er både vores legeplads og nærmiljøet.

 

I dagligdagen vil vi ligeledes prioritere og bruge tid på praktiske gøremål, reparationer og vedligeholdelse sammen med børnene. Vi mener, børnene har stor glæde ved at deltage i daglige gøremål, så de der igennem, ved de er betydningsfulde, fordi de er med til at få hverdagen til at fungere. Samtidigt er der også stor læring i – og godt for børnene, at kigge de voksne over skulderen, når vi laver ”voksen arbejde”.

 

Den Pædagogisk leders arbejdsområder:

 • Har ansvaret for at vi lever op til og arbejder ud fra vores pædagogiske grundlag.
 • Har ansvaret for det overordnede pædagogiske arbejde og personaleledelse.
 • Har direkte reference og informationspligt til skolelederen.
 • Repræsenterer børnehaven overfor såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • Er børnehavens sikkerhedsrepræsentant.
 • Arbejdspladsvurdering i forhold til fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 

Pædagogernes arbejdsområder:

 • Tilrettelægger og gennemfører de daglige aktiviteter.
 • Varetager det pædagogiske arbejde i forhold til det enkelte barn og gruppens udvikling, og er ansvarlig for at der tilbydes den støtte, der skal til.
 • Forbereder og afholder forældresamtaler.
 • Har ansvaret for at nye børn får en optimal opstart i børnehaven.
 • Ansvar for legepladsens- og børnehavens fysiske indretning og det æstetiske børnemiljø.
 • Varetager den daglige kontakt til forældre og andre parter der, på en eller anden måde, er tilknyttet børnene eller børnehaven.
 • Foretager børnemiljøvurdering (tilfredshedsundersøgelse).

 

Personalesamarbejde

Et velfungerende personale samarbejde er en af de vigtigste forudsætninger for et udbytterigt pædagogisk arbejde med børnene.

 

Det får vi ved at:

 • respektere hinandens forskelligheder
 • udvise ansvarlighed
 • have tillid og tryghed
 • være åbne og ærlige
 • have medbestemmelse og medansvar
 • kunne give og modtage konstruktiv kritik
 • inspirere hinanden gensidigt
 • planlægge og strukturere det pædagogiske arbejde
 • have kvalitet i vores arbejde med børnene
 • bidrage til udvikling i børnehaven og selv være i udvikling
 • lade humor være en del af dagligdagen
 • være loyale overfor fælles beslutninger og vores værdigrundlag

 

Vi tilstræber, at fastansat personale har mulighed for at deltage i relevante kurser, foredrag og andre former for dygtiggørelse.

 

 Personalemøder

Der afholdes personalemøde en gang om måneden. Her planlægges og drøftes bl.a. trivsel/udvikling hos det enkelte barn, børnegruppen, det pædagogiske arbejde, børnehavens nuværende og fremtidige aktiviteter, information fra – kommunen, – samarbejdspartnere, – forældreråd og – skolebestyrelse.

Hver dag når vi møder ind informerer vi hinanden om evt. beskeder, dagens aktiviteter, er der ændringer i forhold til dagen i dag osv.

Personalet holder deres pauser sammen med børnene.

 

Forældresamarbejde

Her hos os er forældresamarbejdet en vigtig del af vores hverdag. Vi vægter åbenhed og ærlighed højt i forhold til jer forældre, så vi kan skabe et miljø, hvor vi på en positiv måde kan samarbejde til barnets fordel og udvikling. Vi sætter den daglige tætte dialog omkring børnene i højsædet, og I er altid velkomne til at deltage i dagligdagen.

Vi vil vægte et højt informationsniveau til Jer forældre, hvor vi vil bruge skriftlige månedsbreve og vores white-boardtavle, til f.eks. at informere om, hvad vi har lavet i dag!

Vi er afhængige af engagerede forældre, da bl.a. rengøring er noget forældrene skal tage sig af. Vi forventer ligeledes, at I deltager i møder og arrangementer.

I er ALTID velkomne til at kontakte os om både STORT og småt. Det kan være ting vedr. Jeres barn eller andre ting I undrer jer over eller mangler viden om. Dialogen/samarbejdet, mellem Jer forældre og os, er meget vigtig for, at vi i fællesskab opnår det allerbedste børnehaveliv for Jeres barn!

Forældresamtaler

Når barnet har gået i børnehaven i ca. 3 måneder aftaler vi en tid, så vi kan få en snak om, hvordan opstarten er gået. Har I ellers brug for en snak, er I altid velkomne til at komme og høre, hvordan det går, eller aftale en tid, så vi i fred og ro kan snakke om det. Vi vil desuden altid kontakte Jer, hvis vi synes, der er behov for det.

 

Pædagogik

Værdigrundlag

Børnenes trivsel er i højsædet, og det er derfor vigtigt, at børnene færdes i et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de bliver set, hørt og respekteret.  De vil opleve en fast dagsrytme, aktiviteter og traditioner i dagligdagen, disse rammer skaber de bedste betingelser for udvikling og læring.

Det er vigtigt for os at have en inkluderende praksis som har fokus på, at der er plads til alle. Vi værdsætter forskellighed og ser en styrke i, at vi hver især kan byde ind med vores mangfoldighed!

Gennem vores pædagogiske arbejde tager vi hånd om barnet og lærer barnet kompetencer til at kunne indgå i et socialt og anerkendende fællesskab. Samtidig arbejder vi med at fremhæve hvert enkelt barns styrkesider.

Vi skal give børnene medbestemmelse, medansvar og både udvikle deres selvstændighed og forståelse for demokrati, give dem evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Vi bruger ICDP som et pædagogisk værktøj i dagligdagen. ICDP er, for os, en tænkemåde, hvor der på en positiv måde lægges vægt på kvaliteten af de relationer som børnene indgår i – både børn og børn i mellem, men også mellem børn og voksne.

 

ICDP

ICDP betyder International Childhood  Development Program og er skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide. På dansk Relations-og ressourceorienteret pædagogik.

Den bygger på, at vi bliver til i samspil med andre – vi kan først skabe os selv ved at blive skabt – og det vil sige at blive mødt og anerkendt af en anden. Børn lever op til vores forventninger, både de positive og de negative, så den voksne må være ansvarlig for relationen ved at vise omsorg for barnet og være anerkendende og støttende. Det gør vi ved at acceptere, at børnene er forskellige og har ret til at blive behandlet forskelligt. Derfor har børn brug for et godt samspil med relations kompetente voksne for at udvikle sig til sunde, ressourcerige og sociale kompetente børn.

ICDP har 8 samspilstemaer:
Den følelsesmæssige dialog
• 1) vis glæde for barnet
• 2) se barnets initiativ – juster dig
• 3) inviter til samtale – lyt og svar
• 4) giv barnet anerkendelse
Den meningsskabende dialog
• 5) fang barnets opmærksomhed
• 6) fasthold barnets opmærksomhed – vis følelser og entusiasme
• 7) forbind barnets oplevelser – uddyb og forklar
Den guidende/vejledende dialog
• 8) fortæl barnet, hvad det må og skal. Trin for trin
Læringssyn

Læring er en livslang udviklingsproces. Vi anerkender, at barndommen er den periode i et menneskes liv, hvor der sker størst læring. I vores børnehave skal der tilbydes udviklende aktiviteter og processer, der understøtter, udfordrer og stimulerer børns læring. Det skal ske i respekt for, at børnene selv skal være aktive i deres læringsproces, og at leg er en dominerende del heraf. Vi voksne har ansvaret for rammerne omkring børnenes læring. Der skal tilbydes gode læringsrum for børnenes alsidige udvikling – både personlighedsmæssigt, socialt, intellektuelt og fysisk. Læring skal ske i en tryg og rar atmosfære præget af glæde og omsorg. Der skal være mulighed for fordybelse og engagement, og at afprøve nysgerrighed, og at øve sig ud i en bred vifte af udviklende aktiviteter. De fysiske rammer og det æstetiske børnemiljø, skal være inspirerende og motiverende, så de fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Vi anerkender, at læring sker i et tæt samspil med barnets nære relationer til andre børn og voksne, og at barnets oplevelse af selvværd er vigtigt for barnets læring. Børnene skal derfor mødes af anerkendende voksne, som motiverer, understøtter og udfordrer den enkeltes udviklings- og læringsmuligheder med udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og potentialer.

Børnene skal sikres mulighed for succesoplevelser med egen læring og føle sig værdifulde i et kulturelt og socialt fællesskab. De voksne skal være bevidste omkring deres funktion som værdifulde rollemodeller for børnene.

Skoleparathed

Det er en stor forandring for Jeres barn at skulle starte i skole. Det er derfor meget vigtigt, at Jeres barn er klar til at komme videre i et skoleforløb.

Vi arbejder med at gøre barnet parat til skole i hele dets børnehavetid, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns udvikling.

Det er af stor betydning, at barnet tror på sig selv, da det har stor indflydelse på barnets evne til at tilegne sig viden.

Vi vil udvikle børnenes selvværd gennem succesoplevelser og respekt.

De aktiviteter vi laver – er med fokus på øvelse. Vi observerer og støtter børnene.

Vi laver aktiviteter som er målrettet til aldersgruppen.

Vi har ikke en færdig plan, men tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppes behov og ønsker.

Vi vil gerne, at børnene har begreb om deres omverden, familie, eget navn, alder og adresse.

Vi bruger ipaden som opslagsbog.

 

I det sidste år inden skolestart intensiverer vi følgende. Da vi gerne vil, at børnene vænner sig til at:

– holde på en blyant, skrive, tegne og farvelægge.

– lege med og snakke om tal og bogstaver.

– spille spil med regler, vinde og tabe.

– lave aktiviteter som den voksne bestemmer.

– barnet selv går i gang – tager initiativ.

– vente på tur.

– samarbejde.

– kunne aflæse de andre børns signaler.

– turde sige noget i en gruppe / tro på sig selv.

– modtage en kollektiv besked.

– kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen.

– kunne klæde sig selv af og på.

– holde styr på egne ting.

– kunne mærke, hvordan man opfører sig i forskellige situationer – tale pænt til hinanden, give plads til andre.

Forældrene har det primære og pædagogerne det professionelle ansvar i forhold til at hjælpe børnene til at blive skoleparate.

Efter efterårsferien i uge 43 starter vi op med at arbejde med skoleparathed. De kommende skolestartere vil gå for sig selv en formiddag om ugen indtil sommerferien. Øveskolen, kalder vi det! Fra d. 1. april starter børnene i Fritter hver eftermiddag.

 

I januar afholder vi forældersamtaler, hvor vi rådgiver omkring skolestart og fortæller om vores arbejde med børnene. Desuden vil vi også i løbet af foråret tage på besøg i 0. kl. Samtidigt skal vi have et tæt pædagogisk samarbejde med skolen i forhold til overlevering og gensidige forventninger i samarbejde med Jer forældre. I maj/juni måned arrangerer vi en overnatning i børnehaven for vores kommende skolebørn, hvor vi spiser sammen og hygger med fest og overraskelser.

Inden skolens sommerferie starter, holder vi afslutningsfest for vores skolebørn. Vi holder fest for alle børn og voksne i børnehaven, hvor det er skolebørnene, der inviterer de øvrige børn.

 

Læreplaner og børnemiljøvurdering

Tilgangen og udarbejdelsen af læreplaner og børnemiljøvurdering vil foregå iflg. gældende bestemmelser fra dagtilbudsloven. Disse vil blive udarbejdet og implementeret ud fra hensynet til børnegruppens sammensætning. De 6 læreplanstemaer er: Barnets alsidige personlige udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Natur og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier, + Børn med særlige behov,

Vi har beskrevet vores læreplaner ud fra punkter, der hedder: mål, vi når målet ved, eksempler fra hverdagen, dokumentation og evaluering.

Vi arbejder hvert år med temaerne ud fra en ”smitte-model”. Vi tager to af vores mål i hvert tema, og laver ”smitte-model” ud fra dem. Vi arbejder med to mål fra hvert tema hvert år. Således kan vi dokumentere og synliggøre, hvad vi lærer børnene.

Vores læreplansarbejde, dokumentationen og evaluering vil blive synliggjort i børnehaven ved ophæng, hvor vi skriftligt informerer om vores arbejde med læreplanerne.

 

Børnemiljøvurderingen er en tilfredsheds- undersøgelses- måling blandt børnene, også kaldt BMV. Vi har valgt metoden børneinterviews med fokus på: Temperaturmåling på trivsel blandt vores børn i alderen 4-6 år. Det er vigtigt, at vi i vores pædagogiske virke, iagttager og understøtter børnenes optimale trivsel i børnehaven. Vi ønsker derfor at tage temperaturen på trivsel, så vi derpå kan drage omsorg for vores børns trivsel.

I kan læse mere om denne undersøgelse i Trivselsbørnehavens Pædagogisk læreplan, som er på vores hjemmesidde.

 

Pædagogisk praksis

Dagens forløb

Når vi åbner kl. 6.20 lægger vi vægt på en tryg og rolig start på dagen, og hvor de børn, der har behov for det, kan spise morgenmad i børnehaven indtil kl. 7.30. Børnehaven har mælk, og I medbringer selv en sund og nærende morgenmad. Nogen morgener vil vi servere boller til morgenmad.

 

Vi deltager i morgensang på skolen, den sidste tirsdag/onsdag i hver måned. Vi går på skolen ca. kl. 7.45 og vil være tilbage i børnehaven igen ca. kl. 8.20.

 

Kl. ca. 9 spiser vi formiddagsmad/frugt, som børnene selv har med i frugtposen eller madkassen. Under måltidet snakker vi med børnene om, hvad der skal ske i dag. Derefter går vi på legepladsen og i gang med vores planlagte eller spontane aktiviteter.

De planlagte aktiviteter giver mulighed for at inspirere og oplyse børnene om bestemte emner, og de spontane aktiviteter kan f.eks. tage udgangspunkt i, hvad der rører sig blandt børnene i nuet. Nogle gange skal børnene være med, andre gange er deltagelse frivilligt.

Kl. ca. 11.15 holder vi samling, hvor vi evt. kan synge, læse og snakke, bagefter spiser vi madpakker.

Efter vi har spist er der igen leg på legepladsen og eventuelle aktiviteter.

Kl. ca. 14 spiser vi eftermiddagsmad. Vi hjælper hinanden med at rydde op på legepladsen, inden vi spiser.

Kl. 16 er vi sammen med Fritter-børnene og børnehaven lukker kl. 16.50.

 

HJÆLP DIT BARN MED AT RYDDE OP,

INDEN I GÅR HJEM. DET ER MED TIL,

AT LÆRE BØRN AT TAGE ET

FÆLLES ANSVAR.

 

Opstart i børnehaven

 

Inden Jeres barn starter i børnehaven vil I modtage en personlig hilsen og velkomstfolderen.

For at gøre starten så god som muligt for jer og jeres barn beder vi jer komme på besøg i børnehaven, inden barnet skal starte. Ring og aftal en tid.

 

Ved første besøg i børnehaven vil I blive vist rundt, se barnets garderobe, og få hilst på de ansatte og de øvrige børn.

Herefter er der tid til snak om barnets opstart og dagligdagen i børnehaven ud fra vores velkomstfolder og ikke mindst jeres spørgsmål hertil.

 

Efter det første besøg er I velkomne til at komme alle de gange inden starten, I har behov for.

Når barnet starter, anbefaler vi altid at første dag er en kort dag sammen med den ene eller begge forældre, eksempelvis fra 9.30 til 11.30. Den næste dag er en kort dag uden forældre, og at barnet derefter begynder på en almindelig børnehavedag.

Forbered/fortæl altid jeres barn, og os i børnehaven, hvordan de første dage kommer til at foregå. På den måde kan vi være med til, at give Jeres barn de bedste forudsætninger for en tryg opstart i børnehaven.

Vi anbefaler dog altid at de første dage, evt. den første uge, generelt er med korte dage.

Vores mål er, at vi hurtigst muligt får etableret en god og positiv kontakt til barnet og jer, som forældre. Og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at opnå et tæt og åbent samarbejde, da dette letter overgangen til alt det nye for alle parter. Vi skal jo skabe de bedste betingelser for netop Jeres barn.

 

 

Børns leg

Vi prioriterer barnets leg utrolig højt. Legen er barnets vigtigste aktivitet, da det er igennem den, at barnet lærer at forstå verden. Legen er særdeles vigtig i styrkelse af barnets udvikling, fantasi, sprog og kreativitet.

Leg giver børnene mulighed for bl.a. at:

 • Skabe venskaber
 • Stimulere fantasiudviklingen
 • Indordne sig efter gruppens regler
 • Opleve og erfare
 • Udvikle sprog, følelser og intellekt
 • Udvikle identitet.
 • Samtidig lægger vi stor vægt på, at give børnene den fornødne tid til at lege og fordybe sig – også til at udvikle sig i eget tempo gennem legen

Børnehavens fysiske rammer både ude og inde er med til at inspirere og motivere til leg.

 

Legepladsen

Børnehavens legeplads har stor betydning for et aktivt udeliv, hvor børn og voksne er sammen om gode naturoplevelser/aktiviteter, mange udfoldelsesmuligheder, praktiske gøremål og inspiration til utallige legemuligheder.

Legepladsen er for os et sted, som aldrig vil blive færdig. Samtidig med at den skal vedligeholdes, skal der være plads til nye ideer og forandringer.

Vi er, som voksne, ikke ”kun” fysisk aktive, men også aktive voksne, som er nærværende og opmærksomme på børnene i deres leg. Vi bruger meget tid på at iagttage børnene på legepladsen og lærer nye sider af dem at kende.

Legepladsen er også et sted, hvor vi prioriterer ”den frie leg” – den voksenfrie leg.

 

Udeliv

Børnehavens udeliv skal være en vifte af de utallige muligheder som uderummet giver os som læringsrum. Vi vil altid tænke uderummets muligheder ind i vores pædagogiske emner/aktiviteter, når bare det giver mening for både børn og voksne. Vi vil tænke muligheder frem for begrænsninger i forhold til at bruge uderummet som pædagogisk rum. Det skal altid være et udviklingspunkt for både børn og voksne, at bruge uderummet til vores pædagogiske aktiviteter.

Vi voksne skal inspirere og motivere børnene til alle mulige forskellige udeaktiviteter samtidigt med, at vi vil tage udgangspunkt i børnenes nysgerrighed, initiativer og interesser.

Vi tænker natur- og miljøemner/aktiviteter såsom:

 • Snitte, hamre, save
 • Bruge naturmaterialer kreativt
 • Urtehave, frugttræer (høstfest), med fokus på fra jord til bord
 • Dyre- og planteliv
 • Vind og vejr
 • Årstider
 • Bålmad
 • Ture ud af huset
 • Rive, feje og skovle
 • Sortere affald
 • Samle skrald
 • Kompost
 • Regnvandstønder
 • Udekøkken
 • Leg og lege, OSV.

Vi har derforuden ”Marken”, som er et stykke jord med græsmark ca. 1 km fra børnehaven, hvor vi har en skurvogn, som vi indimellem tager på tur ud til.

 

Sprogvurdering

Politisk besluttet:
Fra januar 2011 er sprogscreeningen ikke et tilbud mere. De børn, institutionerne vurderer, der har sproglige vanskeligheder, skal testes og alle tosprogede børn. (Dette gælder alle børn med anden etnisk baggrund end dansk f.eks. børn med arabisk mor eller far, adopterede børn osv.) Dette skal gøres, når børnene er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 4 måneder.

 

Sprogstimulering

Vi lægger meget vægt på barnets sproglige udvikling. Sproget er en meget vigtig del i barnets udvikling, fordi sproget bruges til:

 • at opbygge sociale relationer til andre børn og voksne
 • at kommunikere med
 • at indgå i legesituationer
 • at løse konflikter med
 • at klare sig senere i livet

 

Derfor har vi valgt, at vi til vores samling vil sætte fokus på sprogrelaterede aktiviteter, såsom dialogisk læsning, historiefortælling, rim og remser, sange,(ofte med fagter), sanglege, teater mundgymnastik m.m. Børnene skal lære at lytte, og have lysten til at turde fortælle.

 

Samarbejde med:

Skole

Børnehavens beliggenhed i forhold til skolen er optimal, idet børnehaven er placeret lige ud til skolegården. Dette giver mange muligheder for et godt samarbejde både fysisk og pædagogisk.

Vi kan låne gymnastiksalen, her har vi mulighed for at få brugt kroppen igennem bevægelseslege og redskabsbane.

Vi kan benytte bibliotek og musiklokale.

Børnene bliver hermed både kendt med- og trygge ved de voksne og børn i skole og Fritter, og de fysiske rammer på skolen.

Skolebørnene benytter ligeledes børnehavens legeplads, som en naturlig del af dagligdagen, og det giver både børnehave- og skolebørnene en samhørighed og kendskab til hinanden.

 

Dagplejere

Byens dagplejere er altid velkomne på besøg, således vi kan opnå et godt samarbejde i forhold til mulige nye børn, som så vil kende børnehaven inden en eventuel opstart. Samtidigt har dagplejebørnene mulighed for at benytte sig af børnehavens faciliteter, og børnehavebørnene vil lære at skulle omgås børn, der er mindre end dem selv. Samtidigt vil det også give en mulighed for et evt. gensidigt samarbejde omkring aktiviteter og arrangementer. Gennem dette samarbejde vil vi brede et kendskab til børnehaven ud i nærmiljøet.

 

Bedsteforældre

Udover at vi har en årlig bedste/oldeforældredag, er vi meget interesseret i og åbne for, at opbygge et samarbejde med bedsteforældre, der har lyst til at bidrage med noget til dagligdagen i børnehaven. Det kan være praktiske gøremål, såvel som aktiviteter sammen med børnene, som f.eks. madlavning, bagning, syltning, håndarbejde.

 

Mad og måltidspolitik

Her i Trivselsbørnehaven vil vi gerne have det rart med hinanden med så megen smil på læberne som muligt. Vi mener at en af de grundlæggende ting, som skal til, for at vi trives, er en god og alsidig sund kost, som giver os god energi til at klare dagens udfordringer.

Et væsentligt element ved måltiderne i Trivselsbørnehaven er glæden ved at spise sammen og rum til at hygge om maden, således der skabes et godt socialt miljø.

Vi forholder os til den kost, som vi tilbyder børnene. Vi lægger meget stor vægt på den proces, det er at lave mad, og synes det er vigtigt, at børnene får indsigt i, hvordan man fremstiller fødevarer, og hvilke råvarer de forskellige ting består af.

Når vi laver mad, er det vores mål, at det er groft og grønt og så varieret som muligt, således at børnene får mest mulig næringsrigt og energiholdigt mad.

Vores egen køkken- og urtehave har en vigtig rolle i børnehavens madlavning. Børnene kan følge guleroden fra frø til den f.eks. ender i gulerodsbollen eller i gulerodssalaten.

Til måltiderne i børnehaven serverer vi vand, da vand ikke tager appetitten og slukker tørsten rigtig godt. Børnene skal derfor ikke selv medbringe drikkevarer.

Nogle morgener serverer vi boller, og børnene må gerne tage egen morgenmad med, børnehaven har mælk.

En dag hver anden måned har vi maddag, hvor børn og voksne laver varm mad sammen. Hvert barn betaler 20 kr og så handler børnehaven ind. Den måned vi ikke har maddag, har vi ”smør selv”, hvor børnene hver medbringer for 20 kr sund mad, som bliver til et lækkert ta’ selv bord. Vi sætter en seddel op, så I kan skrive på, hvad I medbringer.

I maden vi serverer, minimerer vi sukker forbruget, da sukker indeholder meget energi, men er fattig på vitaminer, mineraler og fibre og kan tage pladsen fra den sunde mad.

Vi bager kage i forbindelse med børnenes fødselsdage. Her får børnene ’et stykke kage, som indeholder en minimal mængde sukker (bolledej) og evt. glasur. Børnene skal/behøver derfor ikke selv medbringe noget. Hvis et barn gerne vil dele noget ud til kammeraterne i børnehaven på sin fødselsdag, henstiller vi til, at det kun er en lille ting, hvis det er sukkerholdigt. Det kan jo også være frugt, nødder eller mandler.

Med denne sukkerpolitik er det muligt for forældre at have overblik over, hvor meget sukker deres barn indtager dagligt.

Usunde madvarer kan forekomme i børnehaven ved specielle anledninger.

Når der bliver lavet mad i Trivselsbørnehaven, er det altid børn og voksne der er sammen om det. Selv når man er 3 – 6 år, kan man have et vist medansvar for, at ens kammerater får tilbudt noget sundt mad.

Madlavningen giver barnet en masse sanseoplevelser. Barnet oplever madens farve, dens duft, dens smag, og hvordan den føles at røre ved.

Når vi, som voksne, er sammen med børn om madlavning, er der også rig mulighed for at få udvidet børnenes begrebsverden og sprog. Vi kan øve mange ord og begreber – alle køkkenredskaberne f.eks. teske, spiseske, grydeske, rivejern, bagepapir. Og hvor er tingene, i øverste skuffe, i skabet ved siden af køleskabet, i skabet ved siden af komfuret.

Aktiviteten madlavning giver rig mulighed for, at børn kan lære af hinanden og samarbejde med hinanden.

Vi mener, at maden skal serveres på en pæn og indbydende måde. ”Kokkens” indsats og resultat fortjener en pæn skål eller fad, og dem som skal spise maden, skal også fristes med en indbydende anretning.

Vi gør meget ud af hygiejnen omkring madlavningen. Alle skal vaske hænderne omhyggeligt med sæbe, inden man går i gang, og undervejs er det ikke tilladt at sutte på fingre eller pille i næse. Hvis man kommer til det, må man ud at vaske hænder igen. Skal man hoste eller nyse skal man vende ansigtet væk fra maden. Regler børnene hurtigt lærer.

Vi mener, at vi med vores mad og måltidspolitik, kan være med til at udvikle gode madvaner hos børnene, og at de lærer betydningen af at spise sundt, så det måske bliver en livsstil gennem hele livet.

Retningslinjer for børnenes medbragte mad i børnehaven

Forældrerådet har i samarbejde med personalet udarbejdet nogle anbefalinger for den mad, som børnene medbringer i børnehaven.

Vi håber meget, at I vil bakke op om indholdet i vores politik. Det er Jeres ansvar at undersøge og tage stilling til, at det som børnene medbringer i børnehaven lever op til vores fælles beslutning.

Madvarer vi fraråder: Kage, slik, kiks, kammerjunkere, Kindersnitter, hvidt toastbrød, Danone oghurt og lign., Risifrutti, muslibars.

Madvarer som må medbringes: Rugbrød, grovrød, groft toastbrød, groft knækbrød, frugt, grøntsager, cultura yoghurter, rosiner, nødder, mandler, pizza, pølsehorn, aftensmadsrester.

Skulle der være spørgsmål eller undren ved gennemlæsning af politik, er I velkommen til at kontakte forældrerådet eller personalet.

 

Solpolitik  

Vi har i børnehaven valgt at lave en solpolitik for at beskytte børn og personale mod de farlige UV stråler. Vi har besluttet at beskyttelsen af børnene skal være et fælles ansvar for forældre og personale. Solpolitikken er lavet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Kræftens bekæmpelse.

 

Hvad kan I forældre forvente af personalet i forhold til sol:

 • Vi henviser børn til at de leger i skygge, hvis vi kan se, de har opholdt sig i direkte sol.
 • Vi smøre børnene ind efter madpakker, inden de går ud – børnehaven indkøber solcreme.

 

Hvad forventer vi af Jer forældre:

 • I smører jeres barn ind om morgenen.
 • Evt. solhat, trøjer som beskytter mod sol.
 • At I fortæller jeres barn JERES krav til påklædning i sol samt solcreme.

 

Uddrag af Kræftens bekæmpelses anbefaling.

Hvordan beskytter du børnene i sommersolen?

Pas på børnene. Børn er særlig udsatte, da de ofte leger udendørs midt på dagen. Og der er heller ingen grund til at holde dem indendørs på det tidspunkt, når solen står højt. Men sørg for at passe på børnene med de 4 solråd:

 • Beskyt børnene ved at sørge for, at de kan lege i skyggen på legepladsen.
 • Sørg for, at de har albue- og knælangt tøj på kroppen og hat til at beskytte ansigtet.
 • Smør dem med solcreme, hvor tøjet ikke dækker.
 • Hvis børnene sveder, bader eller er ude mere end 3 timer i træk henover middag, bør der smøres igen.

 

 Traditioner

Årshjul:

I børnehaven hænger et stort årshjul, som vi bruger til at synliggøre vores pædagogiske arbejde og traditioner. En form for årskalender, så alle kan se og få overblik over, hvad der er planlagt i børnehaven hver måned. De forskellige aktiviteter og arrangementer bliver også beskrevet i vores månedsbrev.

Maddage:

Vi har en månedlig maddag, hvor vi laver mad sammen med børnene. Et par dage før hænger vi en seddel op, hvorpå der står, hvad vi skal bruge. Så skriver I på, hvad I tager med, der skal købes for ca. 20 kr.

 

Arbejdslørdage:

To gange om året er det tiltrængt hjælp til hovedrengøring. I får tildelt en hovedrengøring om året, hvor I skal stille med en voksen fra familien. Det er en lørdag formiddag og tager ca. 3 timer. Det vil stå på vores rengøringsplan et halv år før. Vi har en årlig vedligeholdelsesdag i august i samarbejde med skolen.

I er forpligtet til, at hjælpe til disse dage, da det hører med til, at have barn i vores private børnehave.

 

Kaffe på kanden:

Vi inviterer indimellem på forældrekaffe i børnehaven, når I henter Jeres barn, hvor vi serverer kaffe/te, saft og lidt mundgodt.

 

Højtider:

Alle højtider fejres i børnehaven. Fastelavn med udklædning og tøndeslagning. Påske, hvor vi skal på skattejagt og finde påskeæg. I december dukker drillenissen som regel op, og vi julehygger på livet løs med juleklip, julesange og lege. Og vi tager til jule- gudstjeneste i kirken.

 

Kirkemusikalsk legestue:

De yngste børn i børnehaven går i Kirkemusikalsk legestue i Ingstrup kirke hver anden uge fra januar til april.

 

Brandøvelse:

En gang om året har vi brandøvelse med børnene, hvor vi fortæller om og prøver hvordan, vi skal forholde os, hvis det brænder i børnehaven.

 

Bedsteforældre/oldeforældredag:

En gang om året inviterer vi bedsteforældrene på besøg, så de kan se børnehaven. Her er der mulighed for hygge og lave forskellige aktiviteter sammen med barnebarnet/oldebarnet.

 

Søskendedag:

Vi inviterer børnenes større søskende i børnehave en eftermiddag, hvor vi hygger sammen med dem.

 

Sankt hans:

Vi fejrer Sankt hans i børnehaven. Vi laver heks, som vi brænder af på vores bålplads og synger midsommervisen og slutter af med en is.

 

Høsttema og- fest:

I august/september har vi fokus på høst. Hvad kan høstes, hvad kan vi lave af det vi høster osv. Vi slutter af med en høstfest, hvor vi laver mad af det, der er blevet høstet.

 

Festival:

En lørdag i august/september inviterer vi alle interesserede til Festival i børnehaven. Børnene optræder på vores scene med sange, de har øvet sig på. Bagefter er der små boder rundt på legepladsen, der sælges også kage denne dag. Hvad der ellers skal nydes medbringer I selv.

 

Forældremøde:

I september har vi forældremøde, hvor der bl.a. er valg til forældrerådet.

 

Motionsdag:

Fredag i uge 41 har vi motionsdag.

 

 Bag for en sag

Hvert år støtter vi børnetelefonen. Vi bager sammen med børnene, og det bliver efterfølgende solgt til vores forældrekaffe, når I henter Jeres børn.

 

Julebasar:

Vi deltager hvert år i skolens julebasar, som er en lørdag formiddag sidst i november. Vi laver forskellige ting sammen med børnene, som I, forældre og børn, kan sælge fra vores bod/butik til julebasaren.

 

Julefest:

I december måned holder vi julefest i børnehaven for børn, forældre og personale. Vi har fællesspisning, hvor hver familie medbringer en ret til vores store ta’ selv bord.

 

 Praktiske oplysninger

Hvad skal du have med i børnehaven:

 • Madpakke med navn
 • For- og eftermiddagsmad
 • Indesko
 • Skiftetøj (ekstra fra inderst til yderst) HUSK NAVN I DET HELE.
 • Regntøj
 • Støvler
 • Varmt tøj (huer, vanter, osv.)

Da vi er ude både formiddag og eftermiddag skal børnene have to flyverdragter eller en flyverdragt og et sæt termotøj og to par støvler (se garderobelisten).

 

Tøj:

Det er vigtigt, at barnet er fornuftigt klædt på. Det vil sige tøj, der kan tåle, at barnet deltager i alle daglige aktiviteter både inde og ude – og, at det tøj m.v. I sender med barnet, er i den rette størrelse, således barnet kan bevæge sig ugeneret.

Vejret er aldrig en hindring for at lege ude, men tøjet kan være det – så sørg for at børnene altid har regntøj, støvler samt skiftetøj i deres garderobe. Husk navn i tøj, fodtøj og lign. Jo mere tid vi voksne skal bruge på at finde ud af, hvem tøjet tilhører, jo mindre tid har vi til nærvær med jeres børn.

 

Garderobeplads:

I garderoben har børnene hver deres plads og en kasse til skiftetøj. Det er Jeres ansvar at holde orden i garderoben. I skal dagligt rydde op på barnets plads, fodtøj som ”overnatter” skal sættes op, så der kan fejes. Sørg hver dag for at tøjet er vendt rigtig og hængt på plads, så er det meget nemmere for børnene selv at tage det på. Dette er med til at styrke deres selvværd. Tjek jævnligt om der er det, der skal være i kassen, så der altid er nok. Hver fredag skal garderoben tømmes helt pga. rengøring.

 

Goddag/farvel:

Børnehaven/personalet er først ansvarlig for dit barn, når det er afleveret til en voksen. Husk derfor altid at sige “hej”, når barnet kommer, og ligeledes at sige ”farvel” til personalet, når du henter dit barn. HUSK! altid at minde barnet om, at rydde op efter sig både inden- og udenfor, inden I tager hjem. Vores ansvar for barnet ophører (principielt), når du sammen med dit barn har sagt farvel.

I skal altid følges med jeres barn ud af børnehaven, således at de andre børn, der stadig er i børnehave kan se, det er fordi, de er blevet hentet, de er i skolegården.

 

Månedsbrev:

Hver måned laver vi et månedsbrev til Jer. Heri vil vi informere om, hvad der sker i børnehaven den kommende måned, f.eks. børnenes fødselsdage, planlagte aktiviteter og andre praktiske oplysninger. Informationerne vil også hænge i børnehaven.

I vil, som oftest, kunne læse på vores whiteboard tavle, hvad vi har lavet i løbet af dagen.

 

Middagssøvn:

Hvis barnet stadig har behov for at sove til middag, når det starter i børnehaven, er det muligt. I skal selv medbringe dyne/pude/lagen el.lign.

 

Legetøj.

Børnene skal ikke medbringe legetøj i børnehaven. De må gerne tage egen cykel med, og de skal selv medbringe cykelhjelm, hvis de vil cykle i børnehaven. Det må ikke lånes ud til de andre børn.

 

Opslag i garderoben:

Ved indgangen er der en opslagstavle, samt en whiteboardtavle – på disse kan I altid finde informationer gældende for alle forældre. I er selv velkomne til at hænge sedler op, der kunne interessere andre børn/forældre.

 

Ferie/fridage:

Vi ønsker, at jeres barn holder 5 ugers ferie i løbet af et år. Barnet har også brug for ferie sammen med jer. Børnehaven er børnenes arbejde, og de trænger til at holde ferie på lige fod med jer.

Vi vil gerne, at I giver os besked, hvis Jeres barn holder en fridag eller er fraværende på grund af sygdom. I må gerne sende en SMS.

 

Hvis andre henter dit barn:

Det er vigtigt, at I fortæller personalet, hvis en anden end jer selv henter barnet. Sig det om morgenen, når I afleverer, eller ring/skriv sms.

 

Sygdom:

Vi modtager ikke syge børn i børnehaven. Hvis børnene bliver syge i børnehaven, kontakter vi Jer. Børnene må først komme i børnehaven igen, når de er raske og kan deltage i børnehavens aktiviteter – også ude. Vi må ikke uddele medicin i børnehaven. Undtagelsen er i forbindelse med kroniske sygdomme, hvor vi efter instruktion fra lægen, kan påtage os at give den nødvendige medicin.

 

Fødselsdage:

Vi fejrer selvfølgelig barnets fødselsdag, og vi samarbejder med jer forældre om, hvordan det skal fejres. I kan vælge, om vi skal fejre det i børnehaven, hvor vi bager sammen med fødselsdagsbarnet. Eller om I kunne tænke jer, at invitere os hjem, så vil vi også gerne det! Uanset hvor det fejres, vil vi lave en lille overraskelse til fødselsdagsbarnet, så børnene skal ikke selv medbringe gaver.

Deler man fødselsdagskort ud i børnehaven, fordi I holder fødselsdagen udenfor børnehavens regi, inviterer man enten alle pigerne/ drengene eller alle i børnehaven.

 

Forsikring:

Det er vigtigt, at I tegner en forsikring på jeres barn, hvis det skulle komme til at lave skade på personer eller ting.

 

Tavshedspligt/børneattest:

Personalet og medlemmer i forældrerådet har tavshedspligt i forhold til alle de informationer de måtte få kendskab til under deres arbejde i børnehaven. Der indhentes børneattest på alle ansatte i børnehaven.

 

Facebook:

Her i børnehaven har vi taget brugen af Facebook til os i samarbejde med skole. Vi fortæller via billeder, hvad vi laver af forskellige aktiviteter og til dokumentation af vores hverdag. Vi vil gerne have besked, hvis I ikke ønsker jeres barn på Facebook.

 

Forventninger/krav til forældre

 

 • at I siger goddag og farvel, når I kommer og går.
 • at vi får relevante ting at vide, som kan påvirke jeres barn. f.eks. dødsfald i familien, skilsmisse, flytning.
 • at I giver besked ved ændring af adresse og telefonnummer.
 • at I holder orden i jeres barns garderobe, og tømmer den hver fredag.
 • at I orienterer jer på tavler og i månedsbreve.
 • at I påtager jer fastlagte weekend rengøring + en årlig hovedrengøring, hvor I også får noget af børnehavens legetøj med hjem og vaske af.
 • at hver familie deltager i 4 timer til vores årlige arbejdsdag. Er i forhindret den pågældende dag, skal der arbejdes på et andet tidspunkt, inden selve arbejdsdagen.
 • At I skriver navn i alt som barnet har med i børnehaven. Det kan være tøj, sko, tasker, madkasser osv. Det giver os en bedre mulighed for at hjælpe børnene med at få lagt tingene de rigtige steder.

 

 

HUSK! AT EVT. KRITIK AFLEVERES PÅ RETTE STED!