Læreplaner

Trivselsbørnehavens pædagogiske læreplan

Indledning:

Læreplanen er udarbejdet i foråret 2015 og indeholder de 6 læreplanstemaer + børn med særlige behov. I forhold til hvert tema har vi lavet underpunkter, der hedder: mål, vi når målet ved, eksempler fra hverdagen, dokumentation og evaluering.

Vi arbejder med hvert tema ud fra en ”smitte-model”. Skabelon og eksempel på en sådan er vedlagt.

Tilsidst er vores Børnemiljøvurdering (BMV) og arbejdet hermed beskrevet.

 

 

Tilgangen og arbejdsmetode:

 

Vores tilgang til læreplanstemaer er, at de er vores daglige arbejdsredskab i arbejdet og udviklingen af vores børn og voksne. Vi vil holde det enkelt, forstået på den måde, at vi vil have realistiske mål, som er konkrete og håndgribelige.

Vi vil arbejde med temaerne således, at vi i 2015 og 16 vil udarbejde to smittemodeller til hvert tema og evaluere dem løbende til vores personalemøder og forældrerådsmøder. (nåede vi målet? – hvorfor? – hvorfor ikke? + er vores dokumentation ok?)

I efteråret 2016 vil vi evaluere hvert enkelt tema ved at gennemgå vores underpunkter: mål, vi når målet ved, eksempler fra hverdagen, dokumentation og evaluering. Vi skal stille os selv spørgsmålene: Lever vi op til det beskrevne? Gør vi det, vi tror vi gør? Hvad tager vi med os fremover? Fungerer vores arbejde med ”smitte-modellen” og vores efterfølgende løbende evaluering til personalemøder og forældrerådsmøder. Herefter udarbejder vi en evt. ny og revideret læreplan gældende for 2017-18.

Vores læreplansarbejde, herunder temaerne, ”smittemodel”, dokumentation og evaluering bliver synliggjort i børnehaven ved, at vi hænger det op, så vi skriftligt informerer om vores arbejde med læreplanen.

 

Barnets alsidige personlig udvikling.

 

Mål :

– at barnet lærer at respekterer børn og voksne og udvikler empati.

– at barnet er i god trivsel og udvikling.

– at barnet lærer, hvad der er rigtigt og forkert, sandt og falsk.

– at barnet opbygger selvværd, og føler sig værdifuld og værdsat.

– at barnet bliver selvhjulpen og kender egne grænser.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at lytte til børnene og behandle det enkelte barn med respekt, guider dem i

samspillet med de andre børn, og tager individuelle hensyn.

– at skabe rammer for barnet, der giver mulighed for udforskning og udvikling.

– at vi er gode rollemodeller og troværdige voksne.

– at give barnet anerkendelse og ros.

– at stille passende krav i forhold til barnets alder og modenhed.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– vi siger godmorgen / farvel til barnet med navns nævnelse, og ofte med et knus.

– børnene deltager i praktiske opgaver som madlavning, reparationer, ”rengøring”

havearbejde mm.

– hver enkelt barn bliver nævnt ved opråb både til formiddagsmad og samling.

– fælles måltider, hvor både børn og voksne spiser sammen.

– vi taler med børnene om oplevelser.

– at vi påpeger, når børnene er kærlige, betænksomme og omsorgsfulde over for

andre.

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard.

Evaluering :

– forældrerådsmøde og personalemøde.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Sociale kompetencer.

 

Mål :

– at barnet føler sig som en del af fællesskabet.

– at lære at være sammen med andre børn.

– at barnet føler sig set og hørt.

– at barnet opbygger mange venskaber / legerelationer.

– at barnet ikke føler sig drillet.

– at barnet lærer at samarbejde.

– at barnet føler tryghed og tillid i forhold til både børn og voksne.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at støtte op ved venskaber, og forsøger at skabe nye.

– at sætte ord på børnenes følelser og adfærd, og handler på dem.

– at vi er tydelige i vores kropssprog, og der er overensstemmelse mellem

kropssprog og ord.

– at vi er imødekommende og rummelige i vores adfærd, og bevidste om at være

gode rollemodeller.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– ture ud af huset.

– samling, hvor barnet kan ytre sig, lære at lytte og vente på tur.

– fælles aktiviteter på legepladsen, spisesituationer, samling og gymnastiksal.

– at vi er bevidste om, at alle der har deres gang i børnehaven skal føle sig set

og velkommen.

– at vi giver børnene redskaber til konfliktløsning.

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard.

Evaluering :

– forældrerådsmøde og personalemøde.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Sprog.

 

Mål :

– at barnet udvikler sit sprog i børnehaven og tilegner sig et passende ordforråd

og udtale i forhold til alder.

– at barnet udvikler kendskab til sprog, symboler, tal, bogstaver, farver mm.

– at barnet kender børnehavens normer omkring sprogbrug.

– at børnene kan ytre sig i små og store grupper.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at vi er tydelige i vores kommunikation med barnet og er gode rollemodeller.

– at vi lytter – og lader barnet tale færdig.

– at vi støtter barnet i leg og tale.

– at vi skaber skaber aktiviteter på tværs af alder og køn.

– at vi har en god stemning, hvor tryghed, humor og godt humør er i højsæde.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– samling med frivillig dialog, sang, leg, rim og remser.

– vi bruger ikke bandeord / grimt sprog i vores kommunikation med børnene.

– vi lærer børnene at tale pænt og høfligt for eks. ja tak.

– vi har fokus på sproget hver dag.

– børn med talevanskeligheder får støtte i børnehaven, evt. af talepædagog.

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard.

Evaluering : forældrerådsmøde og personalemøde.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Krop og bevægelse.

 

Mål :

– at barnet oplever glæde ved fysisk aktivitet.

– at styrke barnets fin / grovmotoriske udvikling.

– at barnet øger sin kropsbevidsthed og udvikler respekt for egen og andres

kropslighed.

– at barnet får kendskab til sund kost, god hygiejne,- og betydning af frisk luft.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at give børnene mulighed for fysiske udfoldelser.

– at vi er gode rollemodeller, ved at deltage i fysisk aktivitet.

– at vi støtter børnene med gode toiletvaner, og god håndhygiejne.

– at vi støtter børnene i fysisk aktivitet.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– legeplads med mulighed for alsidig aktivitet.

– tur ud af huset.

– kreativ aktiviteter, klippe, snitte, save, hamre og køkkenaktiviteter mm.

– gymnastiksal med forskellige redskaber og aktiviteter.

– håndvask efter toiletbesøg og før spisning.

– sang og rytmik.

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard.

Evaluering : forældrerådsmøde og personalemøde.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Natur og naturfænomener.

 

Mål:

– at barnet får respekt for naturen, miljøet, dyr og mennesker.

– at barnet glædes ved naturen og udvikler sin fantasi gennem leg og oplevelser.

– at barnet får styrket sine sanser.

– at barnet får kendskab til årstidernes skiften.

– at barnet oplever ”fra jord til bord”.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at guide barnet i god og dårlig brug af naturen.

– at give barnet mulighed for at opleve årstiderne i naturen.

– at vi skaber rammerne for at barnet kan udvikle sin fantasi og gøre erfaringer.

– at vi bruger uderummet til pædagogiske aktiviteter.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– udflugter i nærområdet, vores naturgrund ”marken” og præstens have.

– vi bruger naturmaterialer kreativt.

– vi er ude i al slags vejr.

– vi bruger vores bålplads.

– læse bøger og søge viden på computer.

– at give børnene en viden om hvorfor det er vigtigt ikke at smide affald i

naturen.

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard tavle.

Evaluering :

– forældrerådsmøde og personalemøde.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Kulturelle udtryksformer og værdier.

 

 

Mål :

– at barnet glædes ved sang, musik, dans, bevægelse og social fællesskab.

– at barnet får kendskab til børnehavens traditioner og værdier.

– at barnet får mulighed for at udtrykke sig på forskellige måder.

 

 

 

Vi når målet ved :

– at vi planlægger hverdagen, så der er taget hensyn til traditioner som jul, påske

fastelavn mm.

– at give børnene mulighed for at bruge pædagogiske redskaber som spil, bøger

mm.

– at vi er nysgerrige og fordomsfrie over for børnene.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen :

– sang og bevægelse.

– traditioner som for eks. julegudstjeneste, julefrokost, arrangementer med med

barnets familie, bedsteforældredag, fødselsdage, mm.

 

 

 

 

Dokumentation :

– foto og whiteboard.

Evaluering :

– forældrerådsmøde og personalemøder.

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

Børn med særlige behov.

 

Børn med særlige behov kan for os være:

  • børn i ubalance
  • børn i/fra skilsmisse familie
  • børn i sorg
  • sprog/tale vanskeligheder
  • adfærds vanskeligheder
  • motoriske vanskeligheder
  • eller andet.

 

Mål:

– at sikre at der gives den fornødne omsorg og udfordringer til børn med særlige

behov.

– at barnet i nuværende situation, får den optimale pædagogiske støtte.

 

 

 

Vi når målet ved:

– at iagttage og observere barnet i dagligdagen.

– at tilrettelægge hverdagen bedst muligt for barnet, ud fra trivsel og behov.

– at have et tæt og fortroligt samarbejde med forældrene.

– at afholde kompetence forum og evt. netværksmøde.

 

 

 

Eksempler fra hverdagen:

– samtale med børnene om forskelligheder

– at vi er opmærksomme og har særlig fokus på disse børn.

– samarbejde med specifikke fagpersonale.

 

 

 

Dokumentation:

– forældresamtaler

Evaluering:

-I personalegruppen og til forældresamtaler

 

 

Pædagogiske læreplaner 2015 Trivselsbørnehaven Ingstrup.

 

 

 SMITTE-MODEL

 

DATO:                    TEMA:                                                       GRUPPE:

 

MÅL (OPNÅ!):

 

TILTAG ( HVAD IGANGSÆTTES?):

 

TEGN (HVAD VIL VI GERNE SE):

 

DOKUMENTATION:

 

EVALUERING (NÅEDE VI MÅLET? HVORFOR? – HVORFOR IKKE?):

 

 

 SMITTE-MODEL

DATO: april-oktober     TEMA:Natur og naturfænomener       GRUPPE: Hele gruppen

 

 

MÅL (OPNÅ!): At børnene oplever fra jord til bord. At børnene lærer hvor kartoflerne kommer fra.

 

 

TILTAG ( HVAD IGANGSÆTTES?): At børnene er blevet præsenteret for     læggekartofler – at de er blevet sat til spiring – at de har fulgt processen i vindueskarmen – de har sat deres egen kartoffel i jorden – at de har været med til at passe kartoflerne – at de er med til at høste dem – OG skal spise dem.

 

TEGN (HVAD VIL VI GERNE SE):

At børnene har fået interesse for kartoflens udvikling. Og fulgt deres egen kartoffels vækst. Er nysgerrig på, hvordan de skal spises.

 

DOKUMENTATION:

Fotos

 

EVALUERING (NÅEDE VI MÅLET? HVORFOR? – HVORFOR IKKE?):

 

Børnemiljøvurdering(BMV):

 

Metode:

Vi har undersøgt vores børnemiljø med børneinterviews med fokus på: Temperaturmåling på trivsel blandt vores 4-6 årige børn. Det er vigtigt, at vi i vores pædagogiske virke, iagttager og understøtter børnenes optimale trivsel i børnehaven. Vi ønsker, derfor at tage temperaturen på trivsel, så vi derpå kan drage omsorg for vores børns trivsel på den bedst mulige måde.

Vi vil undersøge, hvordan børnene ved hjælp af spørgeskemaet, oplever hverdagen i børnehaven blandt børn, voksne og ydre rammer. Derved kan vi få et indblik i deres trivsel, og efterfølgende lave handleplan ud fra disse børneudsagn.

 

Analyse:

Undersøgelsen blev lavet i foråret 2015, og efter at have gennemgået spørgeskemaerne, kan vi se gennem børnenes udsagn, at de giver udtryk for en dejlig og tryg trivsel i vores børnehave. Det er vi selvfølgelig meget glade for, da børnenes trivsel er vores vigtigste arbejdspunkt. Disse positive spørgeskemaer er en god indikator på, at vores indsats på dette område er lykkedes rigtig godt.

Dog påpegede næsten alle børnene, at de oplever et højt støjniveau (larm), derfor vil vi have fokus på dette, og lave en handleplan i forhold til dette.

Vi er allerede påbegyndt et tiltag, idet vi bruger et ”æggeur”, imens vi spiser. Dvs. at børnene skal være stille, når uret er sat til i 15 min., uret er samtidigt synligt for børnene. Vi kan allerede se, at det har en god effekt, da alle børn er meget mere koncentreret om at spise deres mad, samtidigt med, at det foregår i en stille og rolig atmosfære.

 

Handleplan:

Vi vil have fokus på støjniveauet i efteråret 2015.

Vores tiltag skal foregå i samarbejde med børnene. Vi vil inddrage børnene gennem samtaler i forhold til, hvornår er der larm og hvorfor, og hvad kan vi gøre for, at der er mindre larm. Efterfølgende kan vi udfylde vores smittemodel, og således få en sammenhæng med læreplanstemaerne. Det kan både være i sammenhæng med Barnets alsidige personlige udvikling, Sprog eller Sociale kompetencer. Det kommer an på, hvor vi ”kommer hen” i samtalen med børnene! Således det giver mening for os alle.

 

Evaluering:

Den foretager vi i forbindelse med vores læreplansarbejde og brug af vores smitte-model. Vi evaluerer i februar 2016, da vi så i vinterhalvåret har haft en periode, hvor vi er mere inde.